Nr 11 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 559 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim

UCHWAŁA Nr 11
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 559 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia
dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 7 ust. 5 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.),
na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 559 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września
2019 roku w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim,
wprowadza się następujące zmiany:
   a)  w Załączniku 2 do Uchwały zmienia się opis treści kształcenia przedmiotu: I.9. Przedmiot
       ogólnouczelniany, który otrzymuje brzmienie: ”I.9. Przedmiot ogólnouczelniany.
       Cel kształcenia: wprowadzenie poszerzonej wiedzy, terminologii i różnych koncepcji
       badawczych dotyczących omawianego tematu. Treści merytoryczne: monograficzne,
       całościowe ujęcie wybranego zagadnienia z niżej proponowanych: animacja kultury
       studenckiej, człowiek współczesny wobec problemu uzależnień, dietetyka i żywienie człowieka,
       ekonomia, prawo, prawo przedsiębiorców,  socjologia, zdrowy styl życia i higiena człowieka.
       Efekty uczenia się: Wiedza (zna i rozumie): pojęcia, terminy i podstawowe założenia badawcze
       z omawianego zakresu wiedzy. Umiejętności (potrafi): wykorzystać poznaną wiedzę w różnych
       sytuacjach zawodowych. Kompetencje społeczne (jest gotów do): korzystania w życiu
       zawodowym i społecznym z różnych obszarów wiedzy. 
Forma prowadzenia zajęć: wykład.”,
   b)  w Załącznikach 3a, 4a i 5 do Uchwały, w Wykazie grup przedmiotów 1 – Przedmiot
       ogólnouczelniany, 2 – Przedmiot ogólnouczelniany, 3 – Przedmiot ogólnouczelniany:
       a)  usuwa się przedmioty: akwarystyka, antropologia kulturowa, ciało człowieka – fascynujący
           system, dziedzictwo kulturowe, energie odnawialne, estetyka, etyka, ewolucjonizm, kultura
           kresów północno-wschodnich i jej kontynuacja, logika, ochrona przyrody, pierwsza pomoc
           przedmedyczna, pogoda, klimat i człowiek, praktyczna filozofia przyrody, wiedza o teatrze,
       b)  dodaje się przedmioty: animacja kultury studenckiej, ekonomia, prawo przedsiębiorców,
           socjologia,”.
 
§ 2
1.  Zmieniony program studiów obowiązuje od II roku studiów cyklu kształcenia 2019/2020,
    z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  Działania dostosowujące program studiów cyklu kształcenia 2019/2020 dotyczą zajęć
    dydaktycznych realizowanych w semestrach 3-4.
3.  Zajęcia dydaktyczne przewidziane planem 3. semestru programu studiów rozpoczętego w roku
    akademickim 2019/2020, zrealizowane do dnia wejścia w życie uchwały, spełniają wymagania
    właściwe dla programu studiów, zmienionego niniejszą uchwałą.
4.  Dziekan dostosuje program studiów cyklu kształcenia 2019/2020 do wymagań określonych
    w programie studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
01.11.2020 12:23
Data aktualizacji:
02.02.2021 09:37
Liczba wyświetleń:
724
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr11.pdf97.62 KB