Nr 13 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 637 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 13
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
zmieniająca  Uchwałę Nr 637 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 7 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.),
na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 637 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia
2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim,
w pkt. 6, w tabeli prezentującej opis charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz opis efektów kierunkowych, wprowadza się następujące zmiany:
1)  w Załączniku 1 do Uchwały:
     a)  zmienia się opisy treści efektów kierunkowych: KA6_WG4, KA6_WG11, KA6_UK9:
            -   treść efektu kierunkowego o symbolu KA6_WG4 otrzymuje brzmienie: „gramatykę, leksykę
            i zasady pisowni języka niemieckiego
na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu
            Kształcenia Językowego”,
           -    treść efektu kierunkowego o symbolu KA6_WG11 otrzymuje brzmienie: „struktury
            leksykalno-gramatyczne języka innego niż język niemiecki
na poziomie B2 Europejskiego
            Systemu Opisu Kształcenia Językowego”,
           -     treść efektu kierunkowego o symbolu KA6_UK9 otrzymuje brzmienie:” poprawnie stosować
            struktury gramatyczno-leksykalne i komunikować się w języku niemieckim
na poziomie C1
            Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”,
     b)  dodaje się efekty uczenia się o symbolach: KA6_WG14, KA6_WK5, KA6_UK11, KA6_UK12
         w brzmieniu:
           -  „KA6_WG14 - struktury gramatyczno-leksykalne języka łacińskiego w stopniu
             umożliwiającym kontynuowanie kształcenia”,
          -  „KA6_WK5 - zagadnienia zajmujące się prawami rządzącymi rzeczywistością, badające
             zjawiska i procesy polityczne, społeczne, gospodarcze, ekonomiczne, kulturowe, prawne”,
          -  „KA6_UK11 - poprawnie stosować struktury gramatyczno-leksykalne i komunikować się
             w języku obcym innym niż język niemiecki na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
             Kształcenia Językowego”,
          -  „KA6_UK12 - poprawnie stosować struktury gramatyczno-leksykalne i komunikować się
             w języku łacińskim w stopniu umożliwiającym kontynuowanie kształcenia”.
2)  w Załączniku 2 do Uchwały zmienia się opis treść kształcenia przedmiotu: I.8 Przedmiot
    ogólnouczelniany, który otrzymuje brzmienie: „I.8. Przedmiot ogólnouczelniany.
Cel kształcenia:
    wprowadzenie poszerzonej wiedzy, terminologii i różnych koncepcji badawczych dotyczących
    omawianego tematu. Treści merytoryczne: monograficzne, całościowe ujęcie wybranego
    zagadnienia z niżej proponowanych: animacja kultury studenckiej, człowiek współczesny wobec
    problemu uzależnień, dietetyka i żywienie człowieka, ekonomia, prawo, prawo przedsiębiorców, 
    socjologia, zdrowy styl życia i higiena człowieka. Efekty uczenia się: Wiedza (zna i rozumie):
    pojęcia, terminy i podstawowe założenia badawcze z omawianego zakresu wiedzy. Umiejętności
    (potrafi)
: wykorzystać poznaną wiedzę w różnych sytuacjach zawodowych. Kompetencje
    społeczne
(jest gotów do): korzystania w życiu zawodowym i społecznym z różnych obszarów
    wiedzy. 
Forma prowadzenia zajęć: wykład.”,
3)  w Załączniku 3 do Uchwały, w Wykazie grup przedmiotów 1 – Przedmiot ogólnouczelniany:
     
a)  usuwa się przedmioty: akwarystyka, antropologia kulturowa, ciało człowieka – fascynujący
         system, dziedzictwo kulturowe, energie odnawialne, estetyka, etyka, ewolucjonizm, kultura
         kresów północno-wschodnich i ich kontynuacja, logika, ochrona przyrody, pierwsza pomoc
         przedmedyczna, pogoda, klimat i człowiek, praktyczna filozofia przyrody, wiedza o teatrze,
     b)  dodaje się przedmioty: animacja kultury studenckiej, ekonomia, prawo przedsiębiorców,
         socjologia”.
 
§ 2
1.  Działania dostosowujące program studiów dotyczą cykli kształcenia, począwszy od cyklu
    2020/2021. Zrealizowane zajęcia dydaktyczne cyklu kształcenia 2020/2021, przewidziane
    programem studiów do dnia wejścia w życie uchwały, spełniają wymagania właściwe dla
    programu studiów, zmienionego niniejszą uchwałą.
2.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
    studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
01.11.2020 16:45
Data aktualizacji:
01.11.2020 16:47
Liczba wyświetleń:
659
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwalanr13.pdf136.51 KB