Nr 14 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 638 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

UCHWAŁA Nr 14
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 638 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 7 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b Rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861
ze zm.),
na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 638 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 stycznia
2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia germańska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim,
wprowadza się następujące zmiany:
1)  w Załączniku 1 do Uchwały, w pkt. 6, w tabeli prezentującej opis charakterystyk drugiego stopnia
    efektów uczenia się Polskiej Ramy Kwalifikacji oraz opis efektów kierunkowych, 
zmienia się opisy
    treści efektów kierunkowych: KA7_WG7, KA7_WG8, KA7_WG9, KA7_WK2, KA7_UK4:
    a)  treść efektu kierunkowego o symbolu KA7_WG7 otrzymuje brzmienie: „zagadnienia z zakresu
        relacji polsko-niemieckich w kontekście politycznym, społecznym, kulturowym, ekonomicznym
        i gospodarczym”,
    b)  treść efektu kierunkowego o symbolu KA7_WG8 otrzymuje brzmienie: „gramatykę języka
        niemieckiego
na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”,
    c)   treść efektu kierunkowego o symbolu KA7_WG9 otrzymuje brzmienie: „leksykę języka
         niemieckiego (w tym języka fachowego) przy rozwiniętej wrażliwości na zmienność języka
         oraz jego kulturowe i społeczne determinanty
na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu
          Kształcenia Językowego”,
    d)  treść efektu kierunkowego o symbolu KA7_WK2 otrzymuje brzmienie: „zagadnienia zajmujące
         się prawami rządzącymi rzeczywistością, badające zjawiska i procesy polityczno-
         administracyjne, społeczne, gospodarcze, ekonomiczne, kulturowe,
         prawne w krajach niemieckojęzycznych”,
    e)  treść efektu kierunkowego o symbolu KA7_UK4 otrzymuje brzmienie: „poprawnie posługiwać
        się bogatym w struktury gramatyczno-leksykalne językiem niemieckim
na poziomie C2
        Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego”,
2)  w Załączniku 2 do Uchwały zmienia się opisy treści kształcenia przedmiotów: stosunki polsko-
    niemieckie, Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych
. Opisy treści kształcenia
    otrzymują brzmienie:
    a)  „III.8. Stosunki polsko-niemieckie: Cel kształcenia: zapoznanie z wybranymi zagadnieniami
        z zakresu problematyki polityki, historii, stosunków międzynarodowych, administracji,
        komunikacji politycznej w relacjach polsko-niemieckich w najnowszej przeszłości oraz
        w czasach współczesnych. Zajęcia mają na celu dostarczenie studiującym podstawowej wiedzy
        dotyczącej ważnych wydarzeń, przedsięwzięć i inicjatyw w życiu politycznym, społecznym
        i kulturalnym oraz znanych osobistości mających wpływ na kształtowanie się polsko-
        niemieckiego sąsiedztwa. Treści merytoryczne: zajęcia obejmują zagadnienia z dziedziny nauk
        społecznych, a w szczególności dyscypliny nauki o polityce i administracji. Tematyka oscyluje
        wokół zagadnień politycznych i historycznych związanych z relacjami polsko-niemieckimi
        w najnowszej przeszłości, a w szczególności w drugiej połowie wieku XX i w czasach
        współczesnych. Realizowane zagadnienia dotyczą ważnych wydarzeń politycznych
        i historycznych we wspólnym sąsiedztwie, ważnych przedsięwzięć i inicjatyw w życiu
        politycznym, społecznym i kulturalnym (partnerstwo miast i szkół, współpraca na poziomie
        politycznym, respektowanie praw człowieka, pochodzenie mniejszości narodowych w obu
        krajach) oraz wybitnych osobistości mających wpływ na kształt stosunków polsko-niemieckich.
        Realizowane będą również tematy dotyczące komunikowania się w życiu politycznym, polskiej
        i niemieckiej myśli politycznej, ruchów politycznych w Polsce i w Niemczech, które odcisnęły
        swe piętno w relacjach polsko-niemieckich. Efekty uczenia się: Wiedza (zna i rozumie):
        wybrane informacje odnoszące się do ważnych wydarzeń politycznych i historycznych
        w relacjach polsko-niemieckich w najnowszej przeszłości oraz w czasach współczesnych,
        podstawowe informacje dotyczące wybranych przedstawicieli życia politycznego, społecznego
        i kulturalnego mających wpływ na kształtowanie się relacji polsko-niemieckich w najnowszej
        przeszłości, podstawowe informacje z zakresu problematyki polityki, historii, stosunków
        międzynarodowych, administracji, komunikacji politycznej w relacjach polsko-niemieckich,
        informacje potrzebne do wypracowania własnego krytycznego spojrzenia na stan aktualnych
        relacji polsko-niemieckich. Umiejętności (potrafi): potrafi scharakteryzować wybrane ważne
        wydarzenia i zjawiska kształtujące obraz relacji polsko-niemieckich, identyfikować wybrane
        wybitne postaci ze świata polityki i kultury mające wpływ na kształtowanie się wzajemnego
        postrzegania przez mieszkańców obu krajów, wyszukiwać, selekcjonować, analizować i oceniać
        materiały dotyczące problematyki przedmiotu, kojarzyć i interpretować fakty dotyczące relacji
        polsko-niemieckich w najnowszej przeszłości, w sposób spójny wypowiadać się na tematy
        z zakresu problematyki przedmiotu. Kompetencje społeczne (jest gotów do): reprezentowania
        postawy otwartej wobec odmiennych zjawisk, przekonań i sądów oraz zachowania otwartości
        na poglądy innych ludzi, rozumienia potrzeby ciągłego dokształcania się. Forma prowadzenia
        zajęć:
wykład.”,
    b)  „III.13. Współczesne problemy krajów niemieckojęzycznych: Cel kształcenia: pogłębienie
        wiedzy z zakresu problematyki związanej z życiem społeczno-politycznym krajów niemieckiego
        obszaru językowego. Treści merytoryczne: dotyczą zagadnień z dziedziny nauk społecznych,
        a w szczególności dyscypliny nauki o polityce i administracji. Omawiane są zagadnienia
        związane z problematyką życia społeczno-politycznego krajów niemieckiego obszaru
        językowego, np. systemy polityczne oraz aktualna scena polityczna (partie, ich programy
        i przywódcy), ruchy społeczno-polityczne (m.in. NGO, inicjatywy obywatelskie, ruchy
        lewicowe, prawicowe, ruchy nacjonalistyczne, ruchy ekologiczne itp.), formy komunikacji
        politycznej w mediach, bezpieczeństwo narodowe i polityka wewnętrzna (wojsko, policja),
        polityka zagraniczna aktualnych administracji rządowych, administracja publiczna (rządowa,
        państwowa i samorządowa, trójpodział władzy) w Niemczech, Austrii, Szwajcarii
        i Liechtensteinie. Problematyka zajęć podlega stałej aktualizacji o bieżące wydarzenia
        w krajach niemieckojęzycznych. Efekty uczenia się: Wiedza (zna i rozumie): podstawowe
         zagadnienia z zakresu życia społeczno-kulturalnego oraz polityczno-administracyjnego
         w krajach
 niemieckiego obszaru językowego. Umiejętności (potrafi): wyszukiwać podstawowe
         informacje na temat życia społeczno-kulturalnego, polityczno-administracyjnego, dotyczące
         bieżących wydarzeń na (wewnętrznej i zagranicznej) scenie politycznej krajów niemieckiego
         obszaru językowego w różnych źródłach oraz je analizować, interpretować i krytycznie
         oceniać; przygotować prezentację na temat wybranego zagadnienia z omawianego zakresu
         tematycznego. Kompetencje społeczne (jest gotów do): inicjowania projektów na rzecz
         upowszechniania wiedzy o życiu społeczno-kulturalnym oraz polityczno-administracyjnym
         krajów niemieckiego obszaru językowego. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia.”.
 
§ 2
1.  Działania dostosowujące program studiów dotyczą cykli kształcenia, począwszy od cyklu
    2020/2021. Zrealizowane zajęcia dydaktyczne cyklu kształcenia 2020/2021, przewidziane
    programem studiów do dnia wejścia w życie uchwały, spełniają wymagania właściwe dla
    programu studiów, zmienionego niniejszą uchwałą.
2.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie
    studiów, o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
01.11.2020 17:00
Data aktualizacji:
01.11.2020 17:22
Liczba wyświetleń:
732
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHWALANR14.pdf220.22 KB