Nr 19 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 670 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim

 

UCHWAŁA Nr 19
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
zmieniająca  Uchwałę Nr 670 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 7 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 670 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego
2020 roku w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu
studiów pierwszego stopnia - licencjackich o profilu ogólnoakademickim,
wprowadza się następujące zmiany:
1)  w Załączniku 2 do Uchwały zmienia się opis treści kształcenia przedmiotu: Przedmiot
    ogólnouczelniany, który otrzymuje brzmienie:” Przedmiot ogólnouczelniany.
Cel kształcenia:
    wprowadzenie poszerzonej wiedzy, terminologii i różnych koncepcji badawczych dotyczących
    omawianego tematu. Treści merytoryczne: monograficzne, całościowe ujęcie wybranego
    zagadnienia z niżej proponowanych: animacja kultury studenckiej, człowiek współczesny wobec
    problemu uzależnień, dietetyka i żywienie człowieka, ekonomia, prawo, prawo przedsiębiorców,
    socjologia, zdrowy styl życia i higiena człowieka. Efekty uczenia się: Wiedza (zna i rozumie):
    pojęcia, terminy i podstawowe założenia badawcze z omawianego zakresu wiedzy. Umiejętności
    (potrafi)
: wykorzystać poznaną wiedzę w różnych sytuacjach zawodowych. Kompetencje
    społeczne
(jest gotów do): korzystania w życiu zawodowym i społecznym z różnych obszarów
    wiedzy.
    Forma prowadzenia zajęć: wykład.”,
2)  w Załączniku 3 do Uchwały, w Wykazie grup przedmiotów 1 – Przedmiot ogólnouczelniany:
    a)  usuwa się przedmioty: akwarystyka, antropologia kulturowa, ciało człowieka – fascynujący
        system, dziedzictwo kulturowe, energie odnawialne, estetyka, etyka, ewolucjonizm, kultura
        kresów północno-wschodnich i jej kontynuacja, logika, ochrona przyrody, pierwsza pomoc
        przedmedyczna, pogoda, klimat i człowiek, praktyczna filozofia przyrody, wiedza o teatrze,
    b)  dodaje się przedmioty: animacja kultury studenckiej, ekonomia, prawo przedsiębiorców,
        socjologia,”.
 
§ 2
1.  Działania dostosowujące program studiów dotyczą cykli kształcenia, począwszy od cyklu
    2020/2021. Zrealizowane zajęcia dydaktyczne cyklu kształcenia 2020/2021, przewidziane
    programem studiów do dnia wejścia w życie uchwały, spełniają wymagania właściwe dla programu
    studiów, zmienionego niniejszą uchwałą.
2.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów,
    o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
02.11.2020 10:46
Data aktualizacji:
02.11.2020 10:46
Liczba wyświetleń:
577
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UCHW19.pdf94.39 KB