Nr 20 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 671 z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 
UCHWAŁA Nr 20
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 671 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim 
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), § 7 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.), na wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Edukacyjną, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Załączniku 2 do Uchwały Nr 671 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
28 lutego 2020 roku w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów kierunku filologia rosyjska dla poziomu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim zmienia się opisy treści kształcenia przedmiotów: Praktyczna nauka języka rosyjskiego I, Praktyczna nauka języka rosyjskiego II, Praktyczna nauka języka rosyjskiego III, Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV, Język mediów rosyjskich, Wybrane zagadnienia z rosyjskiej literatury końca XX i początku XXI wieku. Opisy t
reści kształcenia otrzymują brzmienie:
1) „Praktyczna nauka języka rosyjskiego I: Cel kształcenia: wzbogacenie słownictwa i utrwalanie
   gramatyki języka rosyjskiego, zbliżając się do poziomu biegłości językowej C2, co pozwala mu na
   swobodne wypowiedzi na tematy objęte programem, argumentowanie i formułowanie wniosków
   oraz opinii krytycznych, czyli efektywną komunikację interpersonalna i społeczną. W dyskusjach
   wykazuje wrażliwość na sądy innych a jednocześnie determinację, by obronić własne stanowisko,
   stosując zasady konstruktywnej dyskusji. Dba o poprawność swoich wypowiedzi.
Kształtowanie
   umiejętności wyboru poprawnych zachowań językowych w wybranych dyskursach społecznych.
   Treści merytoryczne: Dyskursy społeczne: Globalne problemy współczesnego świata. Problemy
   globalizacji. Problemy demografii. Problemy ekologii. Prawa człowieka. Efekty uczenia się: Wiedza
   (zna i rozumie)
: gramatykę języka rosyjskiego w stopniu zbliżonym do poziomu C2. oraz również
   na tym poziomie leksykę w zakresie realizowanych kręgów tematycznych. Umiejętności (potrafi):
   władać językiem rosyjskim na poziomie zbliżonym do C2; pracować z tekstem w celu ekscerpcji
   potrzebnych informacji; wykorzystać poznane słownictwo w wypowiedziach ustnych i pisemnych;
   merytorycznie argumentować w dyskusji prowadzonej w języku rosyjskim; formułować opinie
   krytyczne w dyskusji, prowadzonej w języku rosyjskim; tworzyć konspekty w języku rosyjskim;
   posługiwać się bogatym słownictwem i prawidłowymi konstrukcjami gramatycznymi w języku
   rosyjskim; uwzględnić różnice kulturowe w komunikacji interpersonalnej w języku rosyjskim.
   Kompetencje społeczne (jest gotów do): współdziałania w zespole przy zadaniach zbiorowych.
   Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia.”,

2)  „Praktyczna nauka języka rosyjskiego II: Cel kształcenia: wzbogacenie słownictwa i utrwalanie
    gramatyki języka rosyjskiego, zbliżając się do poziomu biegłości językowej C2, co pozwala mu na
    swobodne wypowiedzi na tematy objęte programem, argumentowanie i formułowanie wniosków
    oraz opinii krytycznych, czyli efektywną komunikację interpersonalna i społeczną. W dyskusjach
    wykazuje wrażliwość na sądy innych a jednocześnie determinację, by obronić własne stanowisko,
    stosując zasady konstruktywnej dyskusji. Dba o poprawność swoich wypowiedzi.
Kształtowanie
    umiejętności wyboru poprawnych zachowań językowych w wybranych dyskursach społecznych.
    Treści merytoryczne: Dyskursy społeczne: Globalne problemy współczesnego świata. Zagrożenia
    współczesnego świata. Problemy ekonomii, nauki, edukacji. Wybrane zagadnienia gramatyki języka
    rosyjskiego. Efekty uczenia się: Wiedza (zna i rozumie): gramatykę języka rosyjskiego w stopniu
    zbliżonym do poziomu C2. oraz również na tym poziomie leksykę w zakresie realizowanych kręgów
    tematycznych. Umiejętności (potrafi): władać językiem rosyjskim na poziomie zbliżonym do C2;
    pracować z tekstem w celu ekscerpcji potrzebnych informacji; wykorzystać poznane słownictwo
    w wypowiedziach ustnych i pisemnych; merytorycznie argumentować w dyskusji prowadzonej
    w języku rosyjskim; formułować opinie krytyczne w dyskusji, prowadzonej w języku rosyjskim;
    tworzyć konspekty w języku rosyjskim; posługiwać się bogatym słownictwem i prawidłowymi
    konstrukcjami gramatycznymi w języku rosyjskim; uwzględnić różnice kulturowe w komunikacji
    interpersonalnej w języku rosyjskim.  Kompetencje społeczne (jest gotów do): współdziałania
    w zespole przy zadaniach zbiorowych. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia.”,
3)  „Praktyczna nauka języka rosyjskiego III: Cel kształcenia: wzbogacenie słownictwa i utrwalanie
    gramatyki języka rosyjskiego
, zbliżając się do poziomu biegłości językowej C2, co pozwala mu na
    swobodne wypowiedzi na tematy objęte programem, argumentowanie i formułowanie wniosków
    oraz opinii krytycznych, czyli efektywną komunikację interpersonalna i społeczną. W dyskusjach
    wykazuje wrażliwość na sądy innych a jednocześnie determinację, by obronić własne stanowisko,
    stosując zasady konstruktywnej dyskusji. Dba o poprawność swoich wypowiedzi.
Kształtowanie
    umiejętności wyboru poprawnych zachowań językowych w wybranych dyskursach społecznych.
    Treści merytoryczne: Dyskursy społeczne: „Świat, w którym żyjemy”: Kariera i praca w życiu
    człowieka; Problemy kształcenia i nauki w życiu człowieka; Kultura w życiu człowieka. Zagadnienia
    gramatyczne. Efekty uczenia się: Wiedza (zna i rozumie): gramatykę i leksykę języka rosyjskiego
    w stopniu zbliżonym do poziomu C2. Umiejętności (potrafi): władać językiem rosyjskim na poziomie
    zbliżonym do C2; pracować z tekstem w celu ekscerpcji potrzebnych informacji; wykorzystać
    poznane słownictwo w wypowiedziach ustnych i pisemnych; merytorycznie argumentować
    w dyskusji prowadzonej w języku rosyjskim; formułować opinie krytyczne w dyskusji, prowadzonej
    w języku rosyjskim; tworzyć konspekty w języku rosyjskim; posługiwać się bogatym słownictwem
    i prawidłowymi konstrukcjami gramatycznymi w języku rosyjskim; uwzględnić różnice kulturowe
    w komunikacji interpersonalnej w języku rosyjskim. Kompetencje społeczne (jest gotów do):
    współdziałania w zespole przy zadaniach zbiorowych; wykazywania się determinacją w realizacji
    postawionych przed nim zadań. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia.”,
4)  „Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV: Cel kształcenia: wzbogacenie słownictwa i utrwalanie
    gramatyki języka rosyjskiego, zbliżając się do poziomu biegłości językowej C2, co pozwala mu na
    swobodne wypowiedzi na tematy objęte programem, argumentowanie i formułowanie wniosków
    oraz opinii krytycznych, czyli efektywną komunikację interpersonalna i społeczną. W dyskusjach
    wykazuje wrażliwość na sądy innych a jednocześnie determinację, by obronić własne stanowisko,
    stosując zasady konstruktywnej dyskusji. Dba o poprawność swoich wypowiedzi.
Kształtowanie
    umiejętności wyboru poprawnych zachowań językowych w wybranych dyskursach społecznych.
    Treści merytoryczne: Dyskursy społeczne: „Świat, w którym żyjemy”: Bezpieczeństwo człowieka;
    Człowiek w świecie ekonomii; Człowiek w świecie polityki.
Efekty uczenia się: Wiedza
    (zna i rozumie)
: gramatykę i leksykę języka rosyjskiego w stopniu zbliżonym do poziomu C2.
    Umiejętności (potrafi): władać językiem rosyjskim na poziomie zbliżonym do C2; pracować
    z tekstem w celu ekscerpcji potrzebnych informacji; wykorzystać poznane słownictwo
    w wypowiedziach ustnych i pisemnych; merytorycznie argumentować w dyskusji, prowadzonej
    w języku rosyjskim; formułować opinie krytyczne w dyskusji, prowadzonej w języku rosyjskim;
    tworzyć konspekty w języku rosyjskim; posługiwać się bogatym słownictwem i prawidłowymi
    konstrukcjami gramatycznymi w języku rosyjskim; uwzględnić różnice kulturowe w komunikacji
    interpersonalnej w języku rosyjskim.  Kompetencje społeczne (jest gotów do): współdziałania
    w zespole przy zadaniach zbiorowych; wykazywania się determinacją w realizacji postawionych
    przed nim zadań. Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia.”,
5)   „Język mediów rosyjskich: Cel kształcenia: miejsce nauki o mediach wśród innych nauk
    humanistycznych i społecznych, jej specyfika przedmiotowa i metodologiczna. Kształtowanie
    świadomość złożoności natury komunikacji społecznej, roli jej odmian w społeczeństwie,
    historycznej zmienności treści przekazu. Podstawowe umiejętności badawcze, umiejętności
    stosowania metody analizy lingwistycznej, umiejętność przygotowania pracy pisemnej oraz ciągłej
    wypowiedzi ustnej w języku rosyjskim z wykorzystaniem wiedzy zdobywanej na zajęciach.
    Umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcji i użytkowania
    potrzebnej informacji z wykorzystaniem słowników, literatury przedmiotu i źródeł elektronicznych,
    interpretacji zdobytej wiedzy, stosowania nabytych umiejętności podczas dalszej nauki i pracy
    naukowej.
Kształtowanie umiejętności wyboru poprawnych zachowań językowych w wybranych
    dyskursach społecznych. Kształtowanie odpowiednie postawy wobec podejścia do różnic, które
    przejawiają się w społeczeństwie wielokulturowym i wielojęzykowym.
Treści merytoryczne:
    Wykłady: Pojęcie mediów. Rodzaje mediów. Pojęcie informacji. Przedmiot i cele kursu. Związki
    interdyscyplinarne przedmiotu. Język a społeczeństwo. Funkcje mediów w społeczeństwie.
    Aspekty badania nad językiem mediów: semiotyczny, hermeneutyczny, retoryczny,
    psycholingwistyczny, kognitywny, pragmalingwistyczny, socjologiczny, kulturologiczny, prawny.
    Specyfika komunikacji międzykulturowej w tekstach mediów. Język mediów a problemy języka
    literackiego. Stylistyka mediów. Dyskurs polityczny w mediach. Metaforyka tekstu
    publicystycznego. Fenomeny precedensowe w tekstach politycznych. Język mediów drukowanych.
    Ćwiczenia: Typy i rodzaje mediów w Rosji. Styl publicystyczny, normy języka pisanego i ustnego
    w mediach. Analiza tekstów wiadomości. Kontent-analiza w mediach. Ekspresywne środki w języku
    mediów. Rosyjskie czasopisma: typologia gatunku. Czasopisma popularne i naukowe. Analiza
    tekstu naukowo-popularnego. Propaganda w mediach. Efekty uczenia się: Wiedza (zna i rozumie):
    treści, formy, zasady i procesy oddziaływania mediów masowych na społeczeństwo i kulturę,
    zadania współczesnych badań lingwistycznych nad językiem mediów; podstawową terminologię
    w zakresie funkcjonowania mediów, podstawowe pojęcia z zakresu analizy języka mediów w języku
    dyscypliny; najważniejsze kierunki badań nad językiem mediów, naturę języka środków masowego
    przekazu, ich rolę społeczną, historyczną zmienność, konieczność podejścia kompleksowego
    do opisu konkretnych dyskursów medialnych. Umiejętności (potrafi): przygotować kompleksową
    informację z zakresu społecznego i kulturowego oddziaływania mediów masowych w spójnej
    i zrozumiałej formie; rozróżnić i określić konkretny typ dyskursu medialnego; scharakteryzować
    patos tekstów i wiadomości; identyfikować postawy ideologiczne autorów; przygotować pracę
    pisemną oraz ciągłą wypowiedź ustną w języku rosyjskim poprawną pod względem językowym
    na tematy omawiane na zajęciach; interpretować, wartościować i problematyzować różne
    obszary, sfery i sytuacje oddziaływania mediów w zmieniających się warunkach kulturowych
    w kontekście współczesnej Europy. Kompetencje społeczne (jest gotów do): docenienia
    możliwości samokształcenia płynących z dostępu do lingwistycznych zasobów informacyjnych
    (słowniki i encyklopedię on-line, literatura naukowa), świadomego i krytycznego podejścia do tych
    zasobów, podejmowania próby samodzielnego, permanentnego poszerzania wiedzy i umiejętności
    z zakresu dziedziny; interpretowania zdobytej wiedzy, stosowania nabytych umiejętności podczas
    dalszej nauki i pracy naukowej; postrzegania środowiska komunikacji społecznej i masowego
    przekazu jako zjawiska tradycyjnej kultury, tworzonej przez wiele pokoleń, wypracowuje
    odpowiednie postawy wobec podejścia do różnic, które przejawiają się w społeczeństwie
    wielokulturowym; współdziałania w grupie przy zadaniach zbiorowych; myślenia  w sposób
    kreatywny i zarządzania umiejętnościami miękkimi; propagowania wiedzy z tego zakresu. Forma
    prowadzenia zajęć:
wykład, ćwiczenia.”,
6)  „Wybrane zagadnienia z rosyjskiej literatury końca XX i początku XXI wieku: Cel kształcenia:
    wprowadzenie i zapoznanie z wybranymi zagadnieniami ze współczesnej literatury rosyjskiej
    (koniec XX wieku oraz dwa dziesięciolecia XXI stulecia), przekazanie wiedzy o życiu i twórczości
    pisarzy tego okresu, zapoznanie z problematyką ideową oraz osobliwościami artystycznymi ich
    utworów, przekazanie wiedzy o zjawiskach historyczno-literackich i społeczno-politycznych,
    zapoznanie z wybranymi tekstami literackimi, przygotowanie do analizy dzieła literackiego,
    wyrobienie umiejętności interpretacji dzieła literackiego, rozwinięcie umiejętności zastosowania
    metod badawczych do analizy tekstu literackiego, utrwalanie umiejętności korzystania
    z opracowań naukowych i źródeł bibliograficznych. Treści merytoryczne: Zjawisko rosyjskiego
    postmodernizmu. Rosyjska duchowość przełomu XX i XXI wieku.
Zmiany społeczne a układ
    stosunków społecznych.
Rozrachunek z komunistyczną ideologią we współczesnej literaturze
    rosyjskiej. Obraz inteligencji rosyjskiej w kontekście kultury masowej. Kreacja nowego bohatera
    literackiego w kontekście przemian społeczno-ekonomicznych w Rosji. Zjawisko prozy poetyckiej.
    Proza „kobieca”. Literatura masowa jako miejsce dyskusji o świecie. Efekty uczenia się: Wiedza
    (zna i rozumie)
:
normy analizowanej literatury, najważniejsze kierunki literackie, miejsce literatury
    rosyjskiej w literaturze europejskiej, osiągnięcia wybitnych twórców rosyjskich i rozumieć ich
    znaczenie; zna odpowiednią terminologię
Umiejętności (potrafi): korzystać ze źródeł
    bibliograficznych w języku polskim i rosyjskim; przeprowadzić analizę dzieła literackiego pod
    względem ideowym i społeczno-politycznym.
Kompetencje społeczne (jest gotów do): krytycznej
    oceny swojej wiedzy. Forma prowadzenia zajęć: wykład.”.
 
 
§ 2
1.  Działania dostosowujące program studiów dotyczą cykli kształcenia, począwszy od cyklu
    2020/2021. Zrealizowane zajęcia dydaktyczne cyklu kształcenia 2020/2021, przewidziane
    programem studiów do dnia wejścia w życie uchwały, spełniają wymagania właściwe dla programu
    studiów, zmienionego niniejszą uchwałą.
2.  Dziekan dostosuje organizację procesu kształcenia do wymagań określonych w programie studiów,
   o którym mowa w ust. 1.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
02.11.2020 11:07
Data aktualizacji:
02.11.2020 11:07
Liczba wyświetleń:
602
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw20.pdf391.7 KB