Nr 25 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”...

 
UCHWAŁA Nr 25
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację zadania projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Mając na uwadze Uchwałę Nr 178 Senatu z dnia 26 czerwca 2017 roku oraz Uchwałę Nr 723
Senatu z dnia 23 czerwca 2020 roku, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rekomenduje Rektorowi podwyższenie wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na realizację projektu pod nazwą „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych o kwotę
1 539 533,11 zł (słownie jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 11/100) do kwoty 22 815 633,18 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 18/100). Tym samym całkowity koszt przedsięwzięcia po podwyższeniu wkładu własnego wynosi 67 591 224,79 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote 79/100),
w tym wkład własny 22 815 633,18 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset piętnaście
tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 18/100).
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
02.11.2020 16:41
Data aktualizacji:
02.11.2020 16:41
Liczba wyświetleń:
637
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw25.pdf69.97 KB