Nr 26 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 3 z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...

 
UCHWAŁA Nr 26
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”
 
Działając na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 3 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września
2020 roku w sprawie rekomendacji podjęcia realizacji przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 10 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” § 2 otrzymuje brzmienie:
㤠2
1.  Środki finansowe na realizację inwestycji w wysokości 11 300 000,00 zł (słownie: jedenaście
    milionów trzysta tysięcy złotych)
zostaną pokryte z dotacji celowej przekazanej przez
    Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie umowy podpisanej w 2020 roku,
    ze środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem, zgodnie z art. 80
    ust. 1 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się
    wirusa SARS-CoV-2
(Dz. U. z 2020 r. poz. 695, z póź. zm.).
2.  Środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) stanowić
    będą wkład własny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
02.11.2020 16:46
Data aktualizacji:
02.11.2020 16:46
Liczba wyświetleń:
585
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw26.pdf65.06 KB