Nr 27 z dnia 27 października 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 371 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda...

UCHWAŁA Nr 27
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2020 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 371 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
30 listopada 2018 roku w sprawie zgody na
sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego
w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku gospodarczego
i w działkach gruntu nr 12/10 i 12/11, obręb Bałcyny
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 371 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada
2018 roku w sprawie zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku gospodarczego
i w działkach gruntu nr 12/10 i 12/11, obręb Bałcyny dokonuje się następujących zmian:
1) § 2 otrzymuje brzmienie: „Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana
    przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 45 622,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset
    dwadzieścia dwa złote).”,
2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Cena sprzedaży z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi
   
11 405,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy czterysta pięć złotych 50/100).”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2020
Data publikacji:
02.11.2020 16:52
Data aktualizacji:
02.11.2020 16:52
Liczba wyświetleń:
543
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw27.pdf60.02 KB