Konkurs na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych) w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego

 
DZIEKAN 
WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko post-doc (asystenta w grupie pracowników badawczych)
w Instytucie Geodezji i Budownictwa
w Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego,
 
w ramach realizacji grantu BEETHOVEN CLASSIC 3: „Obserwacje korony słonecznej teleskopem LOFAR podczas przejścia sondy Parker Solar Probe przez peryhelium”
  
Warunki przystąpienia do konkursu:
- stopień doktora w dyscyplinie naukowej astronomia lub fizyka lub pokrewnych, uzyskany nie
  wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (do okresu tego nie wlicza się przerw
  związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem
  ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych
  w przepisach Kodeksu Pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego
  w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji
  leczniczej; w przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde
  urodzone bądź przysposobione dziecko; kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania
  przerw w karierze naukowej);
- dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy JCR;
- doświadczenie w kierowaniu/uczestnictwie w projekcie badawczym;
- aktywny udział w konferencjach naukowych;
- biegła znajomość j. angielskiego w mowie i w piśmie.
 
Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:
- wykazuje się dobrym dorobkiem naukowym koncentrującym się na badaniach z zakresu fizyki
  Słońca;
- posiada umiejętności w analizie danych słonecznych z różnych instrumentów obserwacyjnych;
- posiada umiejętności programowania.
Oczekiwane predyspozycje:
- zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów
  metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;
- gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach
  i kursach szkoleniowych;
- umiejętność pracy w zespole.
 
Opis zadań:
- redukcja i analiza interferometrycznych obrazów aktywnej i spokojnej korony słonecznej;
- rozwój radiowych technik obrazowania Słońca we współpracy z zespołem zajmującym się
  tzw. kluczowym projektem naukowym „Słońce i pogoda kosmiczna”, w ramach programu LOFAR;
- identyfikacja i analizą wybuchów radiowych w połączeniu z danymi pochodzącymi z sondy
  Parker Solar Probe (PSP);
- planowanie przyszłych kampanii obserwacyjnych przy użyciu teleskopu LOFAR.
 
Typ konkursu NCN: BEETHOVEN CLASSIC 3
Termin składania ofert: 9 grudnia 2020 r.
Forma składania ofert: osobiście lub za pośrednictwem poczty
 
Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
- okres zatrudnienia 36 miesięcy;
- wynagrodzenie 120 000 PLN rocznie (brutto/brutto);
- praca w ramach projektu badawczego NCN BEETHOVEN CLASSIC 3 pt.: „Obserwacje korony
  słonecznej teleskopem LOFAR podczas przejścia sondy Parker Solar Probe przez peryhelium”;
- brak zatrudnienia na podstawie innej umowy o pracę (dotyczy również umowy o pracę zawartej
  z pracodawcą posiadającym siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz niepobieranie
  innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach
  NCN - w okresie pobierania wynagrodzenia na stanowisku post-doc.
 
Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje dotyczące aplikowania na stanowisko można uzyskać drogą mailową pod  adresem: bartosz.dabrowski@uwm.edu.pl  
 
Zainteresowani składają w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie,
ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16,
w terminie od 9 XI 2020 r. do 9 XII 2020 r., w godz. 8.00-10.00, następujące dokumenty:
-   podanie (kierowane do Prorektora ds. polityki naukowej i badań UWM w Olsztynie);
-   Curriculum vitae;
-   kwestionariusz osobowy (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
-   odpis lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie
   stopnia naukowego doktora;
-   inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.);
-   wykaz publikacji oraz projektów badawczych;
-   informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu (załącznik nr 4 do Statutu UWM
   w Olsztynie, tabela 1a) (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
-   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
   naukowego (post-doc);
-   deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
   o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) w sprawie zaliczania
   do dyscypliny naukowej (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
-   zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe);
-   oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
   pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym
   i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe).
-  Konkurs ma charakter jednoetapowy.
-  Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania
    przyczyny.
-  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
-  Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 XII 2020 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. inż. Dariusz POPIELARCZYK, prof. - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.11.2020
Data publikacji:
09.11.2020 09:37
Data aktualizacji:
16.12.2020 11:03
Liczba wyświetleń:
1221
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynikkonkursupostdoc.pdf109.42 KB