Nr 37 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kleeberga w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 37
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 27 listopada 2020 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Kleeberga
w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski
     w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą
     w Gdańsku, przeznaczonej pod budowę stacji rozdzielczej wraz ze złączem kablowym, położonej
     w Olszynie w obrębie nr 118 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/115 o powierzchni
     0,0014 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00039688/1.
2.   Wyrysy z mapy stanowią załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości wynosi: 1 589 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1 przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
26.11.2020
Data publikacji:
04.12.2020 13:45
Data aktualizacji:
01.02.2021 19:46
Liczba wyświetleń:
940
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw37.jpg401.18 KB
UchwNr37.pdf222.77 KB