Konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne adiunkta w Katedrze Fizyki i Biofizyki

 
Dziekan
wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko badawczo-dydaktyczne
adiunkta w Katedrze Fizyki i Biofizyki
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania:
określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz określone w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu UWM w Olsztynie Nr 494 z dnia 21 maja 2019 r., Tabela 5a) oraz odpowiadać następującym kryteriom:
·         posiadać stopień naukowy doktora nauk fizycznych,
·         legitymować się dorobkiem naukowym (h-indeks o wartości co najmniej 6 na podstawie bazy Web
      of Science Core Collection) z zakresu fizyki lub biofizyki,
·         posiadać doświadczenie w prezentowaniu rezultatów badań naukowych przez wystąpienia na naukowych
      konferencjach krajowych i zagranicznych,
·         posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
·         posiadać biegłą znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. podanie (kierowane do Rektora UWM),
 2. oświadczenie zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 3. życiorys zawodowy,
 4. kwestionariusz osobowy z fotografią http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 5. kopia dyplomu doktora nauki fizycznych,
 6. wykaz dorobku naukowego,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (jeśli wcześniej miało miejsce zatrudnienie) - dotyczy osób spoza UWM,
 
 Informacje:
 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: 
  wnz-dziekanat@uwm.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-
  Mazurskiego w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123/;10-726 Olsztyn 
  w terminie do dnia 13.01.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.01.2021 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie wynosi 4680 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Małgorzata Darewicz - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2020
Data publikacji:
14.12.2020 09:05
Data aktualizacji:
28.01.2021 09:34
Liczba wyświetleń:
806
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
KFIB14122020.pdf359.76 KB