Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pediatrii Klinicznej w grupie pracowników dydaktycznych

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM 
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Pediatrii Klinicznej
w grupie pracowników dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·   tytuł zawodowy lekarza,
·   specjalista pediatrii bądź lekarz w trakcie specjalizacji z onkologii i hematologii dziecięcej,
·   biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
·   co najmniej 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze  studentami w języku polskim,
·   co najmniej 4 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami  anglojęzycznymi,
·   bardzo dobra organizacja pracy,
·   wysoki poziom zdolności komunikacyjnych,
·   gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji na stanowisku naukowym,
·   autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub  autor co najmniej
   1 monografii/podręcznika/rozdziału w podręczniku lub autor co najmniej
   2 publikacji popularnonaukowych/naukowych,
● kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 
   1 stażu dydaktycznego.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela
     z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),  
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
·       Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
     Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
     w terminie do dnia 18.01.2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31.01.2021r.
·       Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale 3205-3300zł
     brutto
·       Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
·       Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
     oferty.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
     (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
20.12.2020
Data publikacji:
22.12.2020 09:11
Data aktualizacji:
01.02.2021 09:32
Liczba wyświetleń:
811
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystentdydaktycznyKPediatriiKlinicznej.docx31.95 KB