Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Zoologii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII I BIOTECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Zoologii
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz kryteria kwalifikacyjne.
 
Kryteria kwalifikacyjne
·   posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie
   biologia/nauki biologiczne;
·   spełnianie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie
   pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne (ujętych w załączniku nr. 4
   do Statutu UWM w Olsztynie, tab. 2a), które są następujące:  
   1)  a) autor co najmniej 2 skryptów dydaktycznych lub
       b) autor co najmniej 2 monografii/podręczników/rozdziałów w podręczniku lub
       c) autor co najmniej 6 publikacji popularnonaukowych/naukowych, w tym, co najmniej 3
           w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku,
   2)  kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej
       1 stażu dydaktycznego,
   3)  zaangażowanie w popularyzację wiedzy.
·    udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć
    dydaktycznych ze studentami z zakresu zoologii, a w szczególności zoologii bezkręgowców
    i parazytologii;
·     doświadczenie w działalności dydaktyczno-organizacyjnej takiej jak: opieka nad dyplomantami,
    doświadczenie w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, działalności popularyzatorskiej,
    szkoleniowej;
·      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku angielskim;
·      biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).
 
Oczekiwane predyspozycje
·      zamiłowanie do pracy dydaktycznej, wprowadzania i rozwijania nowych metod dydaktycznych;
·      gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach, stażach naukowych
    oraz projektach w zakresie edukacji;
·      dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    Podanie (kierowane do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie).
2.    Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowej,
     dydaktycznej i organizacyjnej.
3.    Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
4.    Odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych
     w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne.
5.    Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
     adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne
     (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) 
http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
6.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
7.    Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy.
8.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie 
http://bip.uwm.edu.pl/node/969
9.    Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85). Proponowane wynagrodzenie 4 680,- zł brutto.
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 21 stycznia 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka - dziekan
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
20.12.2020
Data publikacji:
22.12.2020 09:18
Data aktualizacji:
04.02.2021 14:22
Liczba wyświetleń:
732
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygniecie konkursu_adiunkt dydaktyczny_K.Zoologii.pdf380.11 KB