Konkurs na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
 w  Katedrze Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz.
85 z póżn. zm.).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko profesora uczelni powinni ponadto posiadać:
- stopień naukowy co najmniej doktora nauk humanistycznych/społecznych w zakresie nauk
  o polityce/nauk o polityce i administracji, preferowany jest stopień doktora habilitowanego
  z nauk o polityce i administracji/nauk o polityce;
- dorobek naukowy ulokowany w obszarze nauk o polityce i administracji, ze szczególnym
  uwzględnieniem problematyki historii polskiej myśli politycznej;
- aktywne uczestnictwo w życiu naukowym i organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym
  w wymiarze międzynarodowym;
- doświadczenie dydaktyczne;
- dorobek naukowy spełniający wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowiska
  profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o polityce
  i administracji (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a), 
  http://bip.uwm.edu.pl/node/6598
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy
  MNiSW
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe
   i międzynarodowe granty badawcze.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych/społecznych
  w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce i administracji lub doktora habilitowanego nauk
  humanistycznych/społecznych w dyscyplinie nauki o polityce/nauki o polityce i administracji,
- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
  prac http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
  http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/informacje_kandydata_profesor.docx
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora
  uczelni
  http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki   
  Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1
  i zał. nr 2 
  http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85 z późn. zm.).
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5321  zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem   22 stycznia 2021 r.
Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
21.12.2020
Data publikacji:
23.12.2020 12:09
Data aktualizacji:
19.02.2021 16:41
Liczba wyświetleń:
818
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu Katedra Nauk o Polityce i Nauk o Bezpieczeństwie.docx31.27 KB