Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
 w  Katedrze Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni ponadto posiadać:
- tytuł zawodowy magistra psychologii, preferowany zaawansowany stopień realizacji przewodu
  doktorskiego w dyscyplinie psychologia,
- dorobek naukowy ulokowany w dyscyplinie psychologia ze szczególnym uwzględnieniem
  problematyki psychologii rozwoju dzieci i młodzieży,
- praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą,
- aktywną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach
  naukowych,
- co najmniej 1 publikację w czasopismach z list MNiSW,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach
  z listy MNiSW,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe
   i międzynarodowe granty badawcze.
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra psychologii,
- informacja o dorobku  praktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- dokument potwierdzający znajomość  języka angielskiego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
  pracy,
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
  http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
  http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki
   Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem
    jego oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto:  3205 zł.
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 14 stycznia 2021 r.
Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.
 
 
     

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
14.12.2020
Data publikacji:
23.12.2020 13:26
Data aktualizacji:
01.02.2021 13:50
Liczba wyświetleń:
707
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
unieważnienie konkursu KPRiE.doc1.9 MB