Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Farmakologii i Toksykologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w Katedrze Farmakologii i Toksykologii
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·    stopień doktora nauk medycznych,
·    specjalizacja z neurologii,
·    specjalizacja z medycyny paliatywnej,
·    w trakcie specjalizacji z farmakologii klinicznej,
·    co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·    kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
·    umiejętność pracy w zespole,
·    biegła znajomość języka angielskiego,
·    co najmniej 80 pkt. MNiSW,
·    w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW,
·    co najmniej 40 pkt. MNiSW w czaspopismach z IF,
·    co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
·    co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
11. deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
      prowadzących działalność naukową (bez daty),
12. deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej
      lub artystycznej (bez daty).
Informacje:
·         Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego
      Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
      w terminie do dnia: 22.01.2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28.02.2021r.
·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
      w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
      (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85 z późn. zm.).
·         Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·         Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale 4680-4700 zł brutto.
·         Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania
      konkursowego bez podania przyczyny.
·         Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem
      jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
22.12.2020
Data publikacji:
28.12.2020 09:02
Data aktualizacji:
01.02.2021 09:27
Liczba wyświetleń:
840
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
adiunktKFarmakologiiI.docx31.98 KB