Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
- stopień doktora z udokumentowanym dorobkiem naukowym w zakresie fizjologii i toksykologii
   rozrodu;
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w postaci ćwiczeń i seminariów na poziomie
   akademickim z przedmiotu Anatomia;
- doświadczenie w składaniu i realizacji projektów zewnętrznych;
- skonkretyzowane plany naukowe dotyczące badań w zakresie fizjologii lub patofizjologii człowieka;
- co najmniej 80 pkt. MNiSW;
- w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 40 pkt. MNiSW;
- co najmniej 40 pkt. MNiSW w czasopismach z IF;
- co najmniej 30 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor;
- co najmniej 1 projekt badawczy, który uzyskał pozytywną ocenę;
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje,
6.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych, tabela osiągnięć,
     analiza bibliometryczna,  
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
     badawczo-dydaktycznego,
8.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
10. deklaracja o złożeniu oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
     prowadzących działalność naukową (bez daty),
11. deklaracja o złożeniu oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej
     lub artystycznej (bez daty);
Informacje:
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
   Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
   w terminie do dnia 08.02.2021r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 28.02.2021r.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta badawczo-dydaktycznego zawiera się w przedziale:
   4680 zł brutto
·   Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyny.
·   Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
   oferty.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r.
   poz. 85z późn. zm.).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.01.2021
Data publikacji:
08.01.2021 14:08
Data aktualizacji:
17.03.2021 18:00
Liczba wyświetleń:
666
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik_konkursu _adiunkt_K.FiPCz_.pdf232.9 KB