Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Diagnostyki Klinicznej

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko  a d i u n k t a  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Diagnostyki Klinicznej
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:
 • stopień doktora w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria lub w dziedzinie
  i dyscyplinie nauki weterynaryjne,
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • dorobek naukowy w obszarze nauk weterynaryjnych wynoszący min. 100 pkt.
  za publikacje,
  w tym co najmniej 40 pkt. w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
  co najmniej 50 pkt. jako pierwszy autor oraz co najmniej 60 pkt. w czasopismach z IF (zgodnie
  z tabelą 5a i 5b załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie),
 • odbyty co najmniej miesięczny staż zagraniczny lub łącznie co najmniej 3-miesięczny staż krajowy.
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • doświadczenie w badaniach naukowych z zakresu patofizjologii i diagnostyki przewodu pokarmowego, w tym z użyciem metod endoskopowych.
 
Wykaz dokumentów:
 1. Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu doktora.
 5. Wykaz dorobku naukowego.
 6. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
 7. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
 8. Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
 9. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową – w dyscyplinie weterynaria.  
 10. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 w/w ustawy.
 12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Informacje:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy 
  w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 4 680 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14,
  w terminie do dnia 12 lutego r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 lutego 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.01.2021
Data publikacji:
12.01.2021 09:38
Data aktualizacji:
09.03.2021 13:34
Liczba wyświetleń:
707
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Diagnostyka adiunkt wynik konkursu_7864.pdf310.57 KB