Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Chorób Ptaków

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Chorób Ptaków
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca
2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać:
 • tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
 • dorobek naukowy wynoszący min. 50 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW
  z 2016 roku, w tym co najmniej 25 punktów uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor (zgodnie z tabelą 5a,  załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego w Olsztynie),
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • posiadanie dyplomu specjalisty chorób drobiu i ptaków ozdobnych,
 • znajomość obsługi cytometru przepływowego i prowadzenia analiz metodą cytometrii przepływowej oraz metod badań serologicznych i biologii molekularnej,
 • znajomość obsługi oprogramowania komputerowego (Word, Excel, Power Point; Photoshop, Corel, Statistica). 
Wykaz dokumentów:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
2.  Życiorys (CV).
3.  Kwestionariusz osobowy.
4.  Odpis dyplomu ukończenia studiów.
5.  Wykaz dorobku naukowego (z punktacją zgodnie z tabelą 5a załącznika 4 do Uchwały nr 494 Senatu
     Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie).
6.  Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4
     do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a)
7.  Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców –
     polskiego.
8.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
9.  Oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej.
10. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową
      – w dyscyplinie weterynaria.  
11. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
      wyższym i nauce.
12. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
      w/w ustawy.
13. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie.
14.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Informacje:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
  12 lutego  2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.01.2021
Data publikacji:
12.01.2021 11:27
Data aktualizacji:
09.03.2021 13:32
Liczba wyświetleń:
707
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Choroby Ptaków asystent wynik konkursu_7865.pdf313.37 KB