Konkurs na stanowisko doktoranta - stypendysty w Katedrze Inżynierii Systemów (Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Inżynierii Systemów
(Wydział Nauk Technicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu 2020/37/B/NZ9/00687
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1.  Tytuł zawodowy magistra inżyniera z kierunków przypisanych do dziedzin nauk rolniczych
    lub inżynieryjno-technicznych.
2.  Posiadanie statusu doktoranta (na polskiej uczelni) w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
    lub inżynieria mechaniczna.
3.  Znajomość zagadnień związanych z:
    (1) procesami odwadniania i suszenia żywności biomateriałów z wykorzystaniem gorącego
         powietrza, mikrofal oraz ultradźwięków;
    (2) obróbką ultradźwiękową i mikrofalową materiałów biologicznych;
    (3) pomiarami  właściwości fizykochemicznych materiałów biologicznych takich jak: zawartość
         związków bioaktywnych, aktywność antyoksydacyjna, barwa, właściwości mechaniczne,
         reologiczne oraz sorpcyjne z wykorzystaniem metod instrumentalnych;
    (4) matematycznym modelowaniem jednostkowych procesów w przemyśle spożywczym oraz
    (5) statystyczną analizą wyników eksperymentów.
4.  Posiadanie w dorobku co najmniej dwóch publikacji (jako pierwszy i korespondencyjny autor)
    z zakresu odwadniania lub suszenia żywności lub innych biomateriałów z wykorzystaniem
    gorącego powietrza, mikrofal, ultradźwięków lub właściwości fizykochemicznych suszu
    np. zawartości związków bioaktywnych, aktywności antyoksydacyjnej, barwy, właściwości
    mechanicznych, reologicznych oraz sorpcyjnych w czasopismach wycenionych na co najmniej
    100 pkt zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
    w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
    międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.
5.  Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z zakresu procesów suszenia konwekcyjnego
    i mikrofalo-próżniowego materiałów biologicznych jak również procesów odwadniania
    wspomaganych mikrofalami i ultradźwiękami.
6.  Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
7.  Umiejętność biegłej obsługi programu MS Office.
8.  Umiejętność pracy w zespole, sumienność i motywacja do pracy badawczej.
 
Udział w projekcie:
Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS 19,
pt. „Wpływ ultradźwięków, mikrofal, promieni podczerwieni oraz obniżonego ciśnienia na kinetykę procesów
odwadniania i suszenia buraka zwyczajnego", kierowanym przez dr hab. inż. Magdalenę Zielińską, prof. UWM:
 
1.  Określenie wpływu wspomaganego ultradźwiękami pulsacyjnego próżniowego odwadniania
    osmotycznego (US+PVOD) oraz właściwości materiału na kinetykę zmian roztworu osmotycznego
    (zakwasu buraczanego).
2.  Określenie wpływu wspomaganego ultradźwiękami pulsacyjnego próżniowego odwadniania
    osmotycznego (US+PVOD) oraz właściwości materiału na kinetykę zmian tkanki buraka.
3.  Określenie wpływu warunków kombinowanego procesu suszenia konwekcyjnego wspomaganego
    ultradźwiękami/mikrofalami/promieniami podczerwieni (C+US+MW+IR) z suszeniem
    mikrofalowo-próżniowym (MWVD) na kinetykę suszenia osmotycznie odwadnianych
    (fermentowanych) buraków.
4.  Określenie wpływu wspomaganego ultradźwiękami pulsacyjnego próżniowego odwadniania
    osmotycznego (US+PVOD) na kinetykę kombinowanego procesu suszenia konwekcyjnego
    wspomaganego ultradźwiękami/mikrofalami/promieniami podczerwieni (C+US+MW+IR)
    z suszeniem mikrofalowo-próżniowym (MWVD).
5.  Określenie wpływu wspomaganego ultradźwiękami pulsacyjnego próżniowego odwadniania
    osmotycznego (US+PVOD) oraz kombinowanego procesu suszenia konwekcyjnego
    wspomaganego ultradźwiękami/mikrofalami/promieniami podczerwieni (C+US+MW+IR)
    z suszeniem mikrofalowo-próżniowym (MWVD) na właściwości suszonych chipsów buraczanych.
 
Szczegółowy zakres obowiązków Stypendysty:
1.  Przeprowadzanie eksperymentów związanych z odwadnianiem osmotycznym buraka
    zwyczajnego.
2.  Przeprowadzanie eksperymentów związanych z suszeniem konwekcyjno-mikrofalowo-próżniowym
    buraka zwyczajnego.
3.  Oznaczanie fizykochemicznych właściwości roztworu osmotycznego (zakwasu buraczanego).
4.  Oznaczanie fizykochemicznych właściwości obrabianego materiału (osmotycznie odwadnianych
    buraków oraz suszonych chipsów buraczanych).
5.  Analiza statystyczna uzyskanych danych.
6.  Zestawienie otrzymanych wyników dotyczących odwadniania osmotycznego, suszenia
    konwekcyjno-mikrofalowo-próżniowego oraz właściwości fizykochemicznych materiałów.
7.  Matematyczne modelowanie zmian właściwości fizykochemicznych surowca (zakwasu
    buraczanego, osmotycznie odwadnianych buraków oraz suszonych chipsów buraczanych)
    z parametrami procesów.
8.  Udział w przygotowaniu wspólnych publikacji naukowych.
9.  Rozpowszechnianie wyników projektu.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 25 stycznia 2021, 23:59
Forma składania ofert: email
Termin rozstrzygnięcia: 26 stycznia 2021, 23:59
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 36 miesięcy w wysokości 2000 zł/miesiąc.
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 01.02.2021 r.
 
Dodatkowe informacje:
  • Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
  • CV uwzględniające aktualne dane teleadresowe oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
    z dnia 10 maja 2018 r., Dz.U. 2018, poz. 1000, z późn.zm.
    ”),
  • skan dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich,
  • skan dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu doktoranta,
  • kopię pierwszych stron publikacji naukowych,
  • skan zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2.
 
Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: m.zielinska@uwm.edu.pl
do dnia 25 stycznia 2021 roku.
 
Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów
o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Technicznych
Wytworzył:
dr hab. Magdalena Zielińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.01.2021
Data publikacji:
12.01.2021 14:19
Data aktualizacji:
28.01.2021 08:57
Liczba wyświetleń:
929
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Rozstrzygniecie konkursu.docx12.33 KB