Konkurs na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na dwa stanowiska asystenta (stanowiska dydaktyczne) w Katedrze Położnictwa
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·         tytuł zawodowy magistra położnictwa,
·         prawo wykonywania zawodu położnej/położnego,
·         praktyczne doświadczenie w zawodzie położnej/położnego – min. 3 lata lub min. 0,5 roku
      dla absolwentów studiów magisterskich ukończonych w roku akademickim 2018/2019
      i aktualnie pracujących w zawodzie,
·         udokumentowany proces podyplomowego rozwoju zawodowego: szkolenia specjalizacyjne,
      kursy specjalistyczne, kursy kwalifikacyjne, szkolenia w zakresie dydaktyki oraz prowadzenia
      badań naukowych,
·         udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
      wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko –
      Mazurskiego w Olsztynie,
·         kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·         doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·         znajomość języka angielskiego,
·         umiejętność pracy w zespole,
·         umiejętność organizacji pracy własnej.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy potwierdzające zatrudnienie na stanowisku
     położna/położny,
7.    kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy),
8.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
9.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
     poz. 85),
11. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·       Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego
     Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
     w terminie do dnia 20 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31
     marca 2021 r.
·       Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
·       Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
     oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.01.2021
Data publikacji:
20.01.2021 14:46
Data aktualizacji:
20.01.2021 14:46
Liczba wyświetleń:
515
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument