Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
 w  Katedrze Pedagogiki Ogólnej i Opiekuńczej
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni ponadto posiadać:
- stopień doktora lub doktora habilitowanego nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie
   pedagogika,
- dorobek naukowy ulokowany w obszarze pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień
   z andragogiki i geragogiki,
- doświadczenie dydaktyczne,
- co najmniej 60 pkt. MNiSW, w tym co najmniej 20 pkt. za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed
   złożeniem wniosku,
- co najmniej 3 publikacje w czasopismach z list MNiSW,
- doświadczenie w zakresie kierowania lub wykonywania jednego projektu badawczego
   lub zaświadczenie o złożonym co najmniej jednym projekcie badawczym z pozytywną oceną
   jednostki, do której był składany,
- znajomość języka obcego,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach z listy
   ministerialnej,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.
Kandydaci powinni także aktywnie uczestniczyć w działalności naukowej i organizacyjnej środowiska akademickiego.
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie,
- dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk
   humanistycznych/społecznych  w dyscyplinie pedagogika,
- informacja o dorobku  dydaktycznym, naukowym  i organizacyjnym,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy 
- dokument potwierdzający znajomość  języka obcego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_podstawowym_miejsu_pracy.docx
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/informacja_kandydata.docx 
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_
 
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (tj. Dz. U. z 2020 poz. 85).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 24 lutego 2021r.
Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4,
10-561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2021
Data publikacji:
25.01.2021 14:24
Data aktualizacji:
04.03.2021 13:45
Liczba wyświetleń:
745
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu adiunkt KPOiO.pdf254.92 KB