Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii

  ROZSTZRYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
 w Katedrze Socjologii
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni ponadto posiadać:
- tytuł zawodowy magistra socjologii, preferowany stopień doktora nauk społecznych/
  humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne/socjologia,
- dorobek naukowy ulokowany w dyscyplinie nauki socjologiczne ze szczególnym uwzględnieniem
  problematyki socjologii ekonomicznej, społecznych uwarunkowań przedsiębiorczości, socjologii
  organizacji, demografii społecznej oraz ilościowych metod badań społecznych,
- aktywną działalność w kole naukowym lub aktywny udział w co najmniej 2 konferencjach
  naukowych,
- co najmniej 1 publikację w czasopismach z list MNiSW,
- gotowość do publikowania w wysokopunktowanych czasopismach oraz wydawnictwach
   z listy MNiSW,
- gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe
   i międzynarodowe granty badawcze.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
- podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego magistra socjologii i/lub doktora nauk
   społecznych/ humanistycznych w dyscyplinie nauki socjologiczne/socjologia,
- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,
- życiorys,
- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy, http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_podstawowym_miejsu_pracy.docx
- zaświadczenie potwierdzające biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
- informacja kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/informacja_kandydata_asysten.docx
- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf
- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_podstawowym_miejsu_pracy.docx
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs.pdf
 
 
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (tj. Dz. U. z 2020 poz. 85).
2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3205 zł
5. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 24 lutego 2021 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych, ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2021
Data publikacji:
25.01.2021 14:27
Data aktualizacji:
04.03.2021 13:43
Liczba wyświetleń:
733
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wynik konkursu asystent KS.pdf247.91 KB