KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI

 
KONKURS NA STANOWISKO STYPENDYSTY – DOKTORANTA
W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI
(Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
NARODOWE CENTRUM NAUKI, OPUS –ST
OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM: 11 miesięcy  (do 31 stycznia 2022)
KWOTA STYPENDIUM: 1264.00 PLN/miesiąc  
KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. Danuta Kruk
TYTUŁ PROJEKTU: Dynamika układów jonowych na poziomie atomowym - zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
SŁOWA KLUCZOWE: ciecze, elektrolity, dyfuzja, przewodnictwo, dynamika
DATA OGŁOSZENIA: 26.01.2021
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15.02.2021
PRZEWIDYWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 21.02.2021
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE:  01.03.2021 
 
OPIS  PROJEKTU
Projekt ma na celu wyjaśnienie, na poziomie atomowym, mechanizmów złożonych procesów dynamicznych
w układach zawierających ciecze jonowe. Najprostszym przykładem takich układów są ciecze jonowe  (materiały o temperaturze topnienia poniżej 100oC, składające się ze zdysocjowanych kationów i anionów)
w warunkach swobodnych i poddane różnego rodzaju ograniczeniom geometrycznym (na przykład zamknięte
w polimerowych matrycach). W celu zrozumienia specyfiki dynamiki jonów, poziomu korelacji procesów dynamicznych oraz mechanizmów oddziaływań jonów z otaczającymi powierzchniami wykorzystujemy metodę nazywaną relaksometrią Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. W dużym skrócie – metoda
ta pozwala uzyskać informacje o skali czasowej i mechanizmie ruchów molekularnych i jonowych
na podstawie szybkości ewolucji namagnesowania próbki przy zmianie zewnętrznego pola magnetycznego.
 
OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE
·     Implementacja modeli teoretycznych procesów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
    dla cieczy jonowych
·     Analiza wyników eksperymentów relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w oparciu
    o zaimplementowane modele
·     Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
·     Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych
 
WYMAGANIA
·     Ukończone studia II stopnia (studia magisterskie) w zakresie fizyki, chemii, inżynierii
    materiałowej, nanotechnologii lub biotechnologii
·     Znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i procesów relaksacji
·     Znajomość oprogramowania ORIGIN i MATLAB
·     Znajomość podstaw mechanizmów procesów dynamicznych w cieczach będzie dodatkowym
    atutem
·     Dobra znajomość języka angielskiego
·     Status doktoranta
 
Stypendium jest przyznawane zgodnie z poniższym regulaminem:
 https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1)   Życiorys naukowy zawierający formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
     Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
     takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
.
2)   List motywacyjny zawierający opis kompetencji Kandydata w odniesieniu do przedstawionych
     wymagań
3)   Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze,
     realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
4)   Informacje o uzyskanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych,
     stypendiach, nagrodach, odbytych warsztatach i szkoleniach naukowych oraz opis doświadczenia
     naukowego zdobytego poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą
5)   Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (fizyka, chemia, inżyniera materiałowa,
     nanotechnologia, lub biotechnologia  
6)   Jednostronicowy opis wyników naukowych uzyskanych w ramach pracy magisterskiej
     (w języku angielskim)
7)   Dane kontaktowe do opiekuna pracy magisterskiej w celu ewentualnej prośby o list
     rekomendacyjny
8)   Potwierdzenie statusu doktoranta
 
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: danuta.kruk@uwm.edu.pl
tytuł wiadomości: rekrutacja OPUS 13
Tel. 895246011, 516849233
 
O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rozmowa może być prowadzona osobiście lub on-line. W przypadku rezygnacji wybranego  kandydata, zastrzegamy sobie prawo wybrania następnej osoby  z listy rankingowej.
 
OFERUJEMY:
- pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym
- możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: danuta.kruk@uwm.edu.pl

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Danuta Kruk
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
25.01.2021
Data publikacji:
26.01.2021 12:55
Data aktualizacji:
22.02.2021 16:16
Liczba wyświetleń:
710
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygnieice_konkursu_na_stanowisko_doktoranta_stypendysty.pdf69.29 KB