Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego

 
DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85,
z późn. zm.).
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien ponadto posiadać:
·  tytuł profesora nauk prawnych albo stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie
   nauk prawnych (prawa),
·   tytuł zawodowy magistra prawa, zwieńczający ukończenie uniwersyteckich studiów
   prawniczych,
·   dorobek publikacyjny w zakresie prawa finansowego i prawa podatkowego, aktywny
   i udokumentowany udział w  konferencjach dydaktycznych lub naukowych z tego zakresu
   oraz inne aktywności, co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych, określonym
   w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
   stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu UniwersytetuWarmińsko-Mazurskiego
   w Olsztynie,
·    zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie prawa finansowego i prawa
   podatkowego oraz zdolność aktywnego włączenia się w zespołowe prace badawcze z zakresu
   nauk prawnych,
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa finansowego i prawa podatkowego,
   umiejętność prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi
   w Uniwersytecie,
·   bardzo dobrą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą
   znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).
 
Mile widziane:
·   doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
·   doświadczenie w pozyskiwaniu projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych.
·   dobra znajomość drugiego języka obcego.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
·   Podanie o zatrudnienie  (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
·   Życiorys,
·   Kwestionariusz osobowy (BIP UWM),
·   Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego,
·   Wykaz dorobku publikacyjnego oraz potwierdzonego aktywnego udziału w konferencjach
   dydaktycznych lub naukowych
,
·   Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
·   Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie
   podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
   o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz 85, z późn. zm.),
·   Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność
   naukową http://bip.uwm.edu.pl/node/6335 (bez dat),
·    Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej
   http://bip.uwm.edu.pl/node/6335 (bez dat).
·   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora
   uczelni (nie dotyczy pracowników UWM),
·   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa
   Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik
   do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).
 
Informacje:
·   Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10,
   w terminie do 26.02.2021r.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
   w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
   i nauce,
·   Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 5.321 zł.
·   Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem
   jego oferty.
·   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania
   dokumentów.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM - Dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.01.2021
Data publikacji:
29.01.2021 15:06
Data aktualizacji:
25.03.2021 08:20
Liczba wyświetleń:
836
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki_prof_uczelniWPiA.pdf131.75 KB