Nr 53 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 718 z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022

UCHWAŁA Nr 53
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 stycznia 2021 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 718 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia
i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych
na rok akademicki 2021/2022
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 70 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity, Dz. U. z 2020 roku, poz. 85, ze zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§1
W Uchwale Nr 718 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca
2020 roku w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022, dokonuje się następujących zmian:
1)  W §7 ust. 4 pkt. 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
    „a) na kierunkach: bezpieczeństwo i certyfikacja żywności, bioinżynieria produkcji żywności,
          biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, ichtiologia
          i akwakultura, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, położnictwo,
          ratownictwo medyczne, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria
          (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
          – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),”.
 
 
2)  W §7 ust. 4 pkt. 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
 
    „c) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, geoinformatyka,
         gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika
         i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty:
         matematyka i fizyka,”.
 
3)  W §11 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
          wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
          oraz numerem IRK ID,”.
 
4)  W §12 ust. 7 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3) fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
           wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem 
           oraz numerem IRK ID,”.
 
5)  W § 14, w dziale B ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 
    „1) na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, gastronomia-sztuka
          kulinarna, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, technologia
          żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji,
          edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),”.
 
6)  W § 14, w dziale B ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4) na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, bezpieczeństwo narodowe,
          bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia,
          historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika
          specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia, praca socjalna, turystyka i rekreacja,
          zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),”.
 
7)  W §15 ust. 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
         wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
         oraz numerem IRK ID,”.
 
8)  W §18, po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
    „4. Rektor, z uwagi na sytuację epidemiczną, może zdecydować o zniesieniu bądź zmianie
         sposobu oceny predyspozycji kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym
         na kierunki edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna
         w zakresie sztuki muzycznej oraz logopedia.”.
 
9)  W załączniku 1A do Uchwały:
    1)   skreśla się wiersze 3, 4, 7, 19;
    2)   wiersz 9. otrzymuje brzmienie „9. Ichtiologia i akwakultura”;
    3)   wiersz 17. otrzymuje brzmienie „17. Geoinformatyka”.
 
10)  W załączniku 2A do Uchwały:
      1)   skreśla się wiersze 3, 4, 7, 19;
      2)   wiersz 9. otrzymuje brzmienie „9. Ichtiologia i akwakultura”;
      3)   wiersz 17. otrzymuje brzmienie „17. Geoinformatyka”.
 
11)  W załączniku 3 do Uchwały tabele 23 i 24 otrzymują brzmienie:
 
23. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
18-20
200
16-17
180
14-15
160
13
130
12
100
0-11,5
0
 
24. Świadectwo ukończenia szkoły średniej wydane w Belgii (Flandria)
Ocena na świadectwie
Punktacja w UWM
90-100
200
81-90
170
70-80
140
50-70
100
0-49
0
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof, UWM - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
28.01.2021
Data publikacji:
01.02.2021 11:50
Data aktualizacji:
02.02.2021 13:13
Liczba wyświetleń:
891
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UchwNr53.pdf156.78 KB