Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

 
DZIEKAN WYDZIAŁU Biologii i Biotechnologii
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników
badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
 
-  posiadają stopień naukowy doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie
   biologia/nauki biologiczne lub pokrewnych;
-  posiadają znaczący dorobek naukowy, opublikowany w czasopismach z listy JCR;
-  legitymują się dorobkiem w zakresie organizacji badań: min. dwa zewnętrzne projekty,
   z czego min. jeden, w którym kandydat jest/był kierownikiem
-  wykazują się biegłą znajomością języka angielskiego
 
Oczekiwane predyspozycje
- zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej,
- zdolności i umiejętność do prowadzenia zajęć dydaktycznych z zakresu botaniki (morfologii
   funkcjonalnej, systematyki, fitosocjologii),
-  gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach i stażach naukowych
- zdolność sprawnego prowadzenia pracy badawczej: dobra organizacja pracy w laboratorium
   i w terenie, chęć poznawania i wdrażania nowych technik, umiejętność pracy w zespole
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo- badawczej
    oraz organizacyjnej,
3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
4. odpis aktu nadania tytułu naukowego doktora nauk biologicznych/ścisłych i przyrodniczych
    w dyscyplinie biologia/nauki biologiczne,
5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
    adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki biologiczne
    (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) 
http://bip.uwm.edu.pl/node/6598,
6. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
7. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
    http://bip.uwm.edu.pl/node/6335,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszeniu o konkursie 
http://bip.uwm.edu.pl/node/969,
9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://bip.uwm.edu.pl/,
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
Proponowane wynagrodzenie 4 680,- zł brutto.
 
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 1A do dnia 03.03.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wytworzył:
prof. dr hab. Iwona Bogacka
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.01.2021
Data publikacji:
01.02.2021 15:20
Data aktualizacji:
12.03.2021 15:12
Liczba wyświetleń:
970
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygniecie konkursu_adiunkt badawczo-dydakt_K.Botaniki i Ochrony Przyrody (1).pdf356.62 KB