KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA - STYPENDYSTY W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI

 
KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA - STYPENDYSTY
 W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI
(Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
 
NARODOWE CENTRUM NAUKI, OPUS –ST
OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM: 26 miesięcy 
KWOTA STYPENDIUM: 3500.00 PLN/miesiąc
KOORDYNATOR REALIZACJI PROJEKTU W UWM: prof. dr hab. Danuta Kruk
TYTUŁ PROJEKTU: Nanocząstki rdzeń-powłoka - od teorii relaksacji do środków kontrastowych dla obrazowania metodą Rezonansu Magnetycznego
SŁOWA KLUCZOWE: Magnetyczny Rezonans Jądrowy, środki kontrastujące, relaksacja, nanocząstki magnetyczne
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 11.03.2021 (godz. 23:59)
PRZEWIDYWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 19.03.2021
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE:  01.04.2021
 
 
OPIS  PROJEKTU
Obrazowanie metodą Magnetycznego Rezonansu Jądrowego jest niezwykle cenna metodą diagnostyki medycznej. Metoda ta dostarcza informacji o zmianach chorobowych w tkankach na podstawie różnic
w szybkości relaksacji protonowej pomiędzy tkankami zdrowymi i patologicznymi. W celu zwiększenia tej różnicy wykorzystuje się środki kontrastujące – często są to materiały oparte na gadolinie lub tlenku żelaza. Rozwój nanotechnologii umożliwia produkcję tzw. nanocząstek typu rdzeń/powłoka – układy
te wykazują własności, które wskazują na ich duży potencjał jako środki kontrastujące nowej generacji. Jednakże  obecnie nie istnieje teoria tłumacząca związek pomiędzy własnościami magnetycznymi i strukturalnymi tych materiałów a ich zdolnością zwiększania kontrastu. Celem prowadzonych badań jest opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji protonowej w układach zawierających nanocząstki typu rdzeń/powłoka i wnikliwa weryfikacja eksperymentalna tych modeli.
 
 
OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE
·     Analiza danych eksperymentalnych otrzymanych metodą relaksometrii Magnetycznego
    Rezonansu Jądrowego dla układów zawierających nanocząstki magnetyczne
·      Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
·      Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych 

WYMAGANIA
·     Tytuł zawodowy magistra (lub magistra inżyniera)  w zakresie fizyki, chemii, inżynierii
    materiałowej, nanotechnologii lub biotechnologii
 
·      Znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i procesów relaksacji
·      Znajomość zagadnień związanych z własnościami magnetycznymi materii skondensowanej
·      Umiejętność programowania (preferowane narzędzia: MATLAB, ORIGIN)
·      Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w badaniach
    naukowych i prezentacji ich wyników
 
·      Status doktoranta (polska uczelnia) lub deklaracja chęci ubiegania się o przyjęcie do Szkoły
    Doktorskiej
 
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1)  Życiorys naukowy zawierający formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
     Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
     takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
.
2)  List motywacyjny zawierający opis kompetencji Kandydata w odniesieniu do przedstawionych
     wymagań
3)  Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze,
     realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
4)  Informacje o uzyskanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych,
     stypendiach, nagrodach, odbytych warsztatach i szkoleniach naukowych oraz opis doświadczenia
     naukowego zdobytego poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą
5)  odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (fizyka, chemia,
     inżyniera materiałowa, nanotechnologia, lub biotechnologia)
 
6)  Potwierdzenie statusu doktoranta lub potwierdzenie chęci ubiegania się o przyjęcie do Szkoły
     Doktorskiej
 
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: danuta.kruk@uwm.edu.pl
tytuł wiadomości: rekrutacja OPUS 16 (1)
Tel. 895246011, 516849233
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami
(o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Rozmowa będzie prowadzona drogą elektroniczną.
W przypadku rezygnacji wybranego  kandydata, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wybrania następnej osoby  z listy rankingowej.
 
OFERUJEMY:
- pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym
- możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: danuta.kruk@uwm.edu.pl

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Danuta Kruk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.02.2021
Data publikacji:
24.02.2021 14:15
Data aktualizacji:
19.03.2021 14:49
Liczba wyświetleń:
710
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Rozstrzygniecie_konkursu_7951.pdf94.2 KB