KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA - STYPENDYSTY W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI

 
KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA - STYPENDYSTY
 W KATEDRZE FIZYKI I BIOFIZYKI
(Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
NARODOWE CENTRUM NAUKI, OPUS –ST
OKRES OTRZYMYWANIA STYPENDIUM: 10 miesięcy 
KWOTA STYPENDIUM: 1390.00 PLN/miesiąc  
KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. Danuta Kruk
TYTUŁ PROJEKTU: Dynamika układów jonowych na poziomie atomowym - zastosowanie relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
SŁOWA KLUCZOWE: ciecze, elektrolity, dyfuzja, przewodnictwo, dynamika
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 11.03.2021 (godz. 23:59)
PRZEWIDYWANY TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 19.03.2021
PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA PRACY W PROJEKCIE:  01.04.2021
 
 
OPIS  PROJEKTU
Projekt ma na celu wyjaśnienie, na poziomie atomowym, mechanizmów złożonych procesów dynamicznych w układach zawierających ciecze jonowe. Najprostszym przykładem takich układów są ciecze jonowe  (materiały o temperaturze topnienia poniżej 100oC, składające się ze zdysocjowanych kationów i anionów) w warunkach swobodnych i poddane różnego rodzaju ograniczeniom geometrycznym (na przykład zamknięte w polimerowych matrycach). W celu zrozumienia specyfiki dynamiki jonów, poziomu korelacji procesów dynamicznych oraz mechanizmów oddziaływań jonów z otaczającymi powierzchniami wykorzystujemy metodę nazywaną relaksometrią Magnetycznego Rezonansu Jądrowego. W dużym skrócie – metoda ta pozwala uzyskać informacje o skali czasowej i mechanizmie ruchów molekularnych i jonowych na podstawie szybkości ewolucji namagnesowania próbki przy zmianie zewnętrznego pola magnetycznego.
 
OPIS ZADAŃ W PROJEKCIE
·    Implementacja modeli teoretycznych procesów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
   dla cieczy jonowych
·    Analiza wyników eksperymentów relaksometrii Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w oparciu
   o zaimplementowane modele
·   Udział w przygotowywaniu artykułów naukowych
·   Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych
 
WYMAGANIA
·    Tytuł zawodowy magistra (lub magistra inżyniera)  w zakresie fizyki, chemii, inżynierii
    materiałowej, nanotechnologii lub biotechnologii
·     Znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i procesów relaksacji
·     Znajomość oprogramowania ORIGIN i MATLAB
·     Znajomość podstaw mechanizmów procesów dynamicznych w cieczach będzie dodatkowym
    atutem
·      Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w badaniach
    naukowych i prezentacji ich wyników
·      Status doktoranta (polska uczelnia)
 
WYMAGANE DOKUMENTY
1)   Życiorys naukowy zawierający formułę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
     Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
     fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
     takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
.
2)   List motywacyjny zawierający opis kompetencji Kandydata w odniesieniu do przedstawionych
     wymagań
3)   Wykaz publikacji i innych osiągnięć naukowych (takich jak: uzyskane projekty badawcze,
     realizowane projekty badawcze, prezentacje konferencyjne)
4)   Informacje o uzyskanych wyróżnieniach wynikających z prowadzenia badań naukowych,
     stypendiach, nagrodach, odbytych warsztatach i szkoleniach naukowych oraz opis doświadczenia
     naukowego zdobytego poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą
5)  odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich (fizyka, chemia,
     inżyniera materiałowa, nanotechnologia, lub biotechnologia)
 
6)   Potwierdzenie statusu doktoranta
 
Dokumenty należy składać w formie elektronicznej na adres: danuta.kruk@uwm.edu.pl
tytuł wiadomości: rekrutacja OPUS 13 (2)
Tel. 895246011, 516849233
 
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami
(o miejscu i czasie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną). Rozmowa będzie prowadzona drogą elektroniczną.
W przypadku rezygnacji wybranego  kandydata, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo wybrania następnej osoby  z listy rankingowej.
 
OFERUJEMY:
- pracę w interdyscyplinarnym zespole badawczym
- możliwość uczestniczenia w międzynarodowych konferencjach naukowych
 
W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: danuta.kruk@uwm.edu.pl

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauki o Żywności
Wytworzył:
prof. dr hab. Danuta Kruk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.02.2021
Data publikacji:
24.02.2021 14:21
Data aktualizacji:
19.03.2021 14:48
Liczba wyświetleń:
695
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Rozstrzygniecie_konkursu_7952.pdf93.27 KB