konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych) w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (w grupie pracowników dydaktycznych)
w Katedrze Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
  
Kryteria kwalifikacyjne
 
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra (lub lek. wet), preferowane ukończone kierunki studiów:
 • zootechnika, weterynaria, biologia, matematyka;
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM 
  w Olsztynie, 
  tab. 5a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku) [ link] 
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, dorobek dydaktyczny, naukowy
  i organizacyjny;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 • znajomość pakietu MS Office i sprawne posługiwanie się platformami e-learningowymi oraz systemem informatycznym USOS;
 • posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi programu STATISTICA lub innych stosowanych w  analizie danych liczbowych, w szczególności w opracowywaniu i weryfikacji wyników badań
  na zwierzętach lub materiale badawczym pochodzenia zwierzęcego;
 • umiejętność łączenia podczas zajęć dydaktycznych wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi; umiejętność pracy w zespole i ze studentami (komunikatywność, uprzejmość); ukończone kursy
  i szkolenia z zakresu: obsługi i wykorzystania programów statystycznych lub planowania i organizacji pracy hodowlanej lub planowania badań na zwierzętach lub technologii informacyjnych.
Wykaz dokumentów 
 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy [ link ]
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych oraz wykaz dorobku naukowego
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85)
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120 ww. ustawy
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie [ 
  link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
Informacje 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 85).
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3205 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, w terminie do dnia 29.03.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.04.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wytworzył:
prof. dr hab. Urszula Czarnik-dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.02.2021
Data publikacji:
25.02.2021 10:03
Data aktualizacji:
13.05.2021 10:41
Liczba wyświetleń:
719
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wynik-konkurs-asystent-DYD-WBZ-KTOiD.pdf613.73 KB