Konkurs na stanowisko profesora w Katedrze Onkologii w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora w Katedrze Onkologii
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·     tytuł profesora,
·     specjalizacja z radioterapii onkologicznej,
·     kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
·     doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami,
·     umiejętność pracy w zespole,
·     biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
·     w całym dorobku co najmniej 400 pkt.MNiSW,
·     w okresie 4 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 75 pkt. MNiSW, w tym co najmniej
    jedna publikacja ≥35 pkt.,
·     co najmniej 250 pkt. MNiSW w czasopismach z IF,
·     co najmniej 120 pkt. MNiSW uzyskanych jako pierwszy autor,
·     kierownik co najmniej 1 projektu badawczego lub wykonawca co najmniej
    2 projektów badawczych.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia prawa wykonywania zawodu,
6.    odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
     tabela z wymaganiami, analiza bibliometryczna,
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora
     badawczo-dydaktycznego,
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
     z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM),
11. deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby pracowników
     prowadzących działalność naukową (bez daty),
12. deklaracja złożenia oświadczenia o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej
     lub artystycznej (bez daty).
 
Informacje:
·      Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium
     Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30,
     w terminie do dnia 31.03.2021. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 30.04.2021.
·       Proponowane wynagrodzenie: 6410 zł brutto.
·       Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
·       Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
     oferty.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
     (Dz.U. z 2020 roku, poz. 85).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.02.2021
Data publikacji:
01.03.2021 14:06
Data aktualizacji:
10.05.2021 12:38
Liczba wyświetleń:
870
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
profesor_K_Onkologii.pdf231.31 KB
uniewaznienie_konkursu_KO.pdf382.05 KB