Nr 58 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie warunków oraz trybu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 58
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie warunków oraz trybu postępowania konkursowego do Szkoły  Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
 
Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 1
 
1.  Uchwała określa zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie od roku akademickiego 2021/2022.
2.  Użyte w uchwale określenia oznaczają:
    1)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
    2)  ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
         (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).
3.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów do szkoły doktorskiej w dziedzinach nauki i dyscyplinach
    naukowych:
    1)  nauki humanistyczne w dyscyplinach: historia, językoznawstwo,
    2)  nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska,
        górnictwo i energetyka, inżynieria lądowa i transport,
    3)  nauki medyczne i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne,
    4)  nauki rolnicze w dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia,
        weterynaria, zootechnika i rybactwo,
    5)  nauki społeczne w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika,
    6)  nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie: nauki biologiczne,
    7)  nauki teologiczne w dyscyplinie: nauki teologiczne.
4.  W celu zapewnienia kandydatom do Szkoły Doktorskiej dostępu do informacji dotyczącej
    potencjalnych promotorów i tematów badawczych realizowanych w Uniwersytecie,
    Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów w terminie
    do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego przekażą Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej listę osób,
    które zgłosiły się do pełnienia funkcji promotora w Szkole Doktorskiej, przygotowaną
    na podstawie wypełnionych przez pracowników ankiet przesłanych przez wydział zgodnie
    z załącznikiem do Uchwały.
 
Rozdział 2. Komisja konkursowa ds. szkoły doktorskiej
§ 2
 
1.  Postępowanie konkursowe do szkoły doktorskiej prowadzi Komisja konkursowa ds. szkoły
    doktorskiej, zwana dalej „komisją rekrutacyjną”.
2.  W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 30 osób, w tym:
    1)  przewodniczący – Dyrektor Szkoły Doktorskiej,
    2)  co najmniej po dwóch nauczycieli akademickich reprezentujących każdą z dyscyplin
        naukowych, w zakresie których prowadzona jest rekrutacja, posiadających co najmniej
        stopień naukowy doktora habilitowanego,
    3)  przedstawiciel doktorantów,
    4)  pracownik Biura ds. Współpracy Międzynarodowej.
3.  Komisję rekrutacyjną powołuje Rektor.
4.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
    1)  prowadzenie postępowania konkursowego, w tym dokumentacji związanej z postępowaniem,
    2)  sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego
        przez zespoły kwalifikacyjne,
    3)  sporządzenie listy rankingowej osób zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów.
5.  Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały komisji rekrutacyjnej
    zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji.
    W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. Uchwały podpisuje
    przewodniczący komisji.
6.  Obsługę administracyjną zapewnia Biuro Szkoły Doktorskiej.
 
§ 3
1.  Członek komisji rekrutacyjnej zobowiązany jest do:
    1)  zachowania rzetelności, bezstronności i obiektywności w ocenie kandydatów do szkoły
        doktorskiej,
    2)  informowania pozostałych członków komisji rekrutacyjnej o wszelkich okolicznościach,
        które mogą wpływać na jego bezstronność i obiektywność w ocenie kandydatów do szkoły
        doktorskiej. Komisja rekrutacyjna może postanowić o wyłączeniu członka komisji z procedury
        oceny danego kandydata, jeżeli udział tego członka mógłby wzbudzać uzasadnione
        wątpliwości,
2.  Członek komisji rekrutacyjnej podlega z mocy prawa wyłączeniu od oceny kandydata
    w szczególności, jeżeli:
    1)  planuje podjąć się obowiązków promotora lub promotora pomocniczego kandydata,
    2)  był promotorem pracy magisterskiej kandydata,
    3)  jest bezpośrednim przełożonym kandydata,
    4)  kandydat jest albo był jego małżonkiem bądź jest krewnym albo powinowatym do drugiego
        stopnia bądź pozostaje albo pozostawał z członkiem komisji rekrutacyjnej we wspólnym
        pożyciu,
    5)  kandydat jest lub był osobą związaną z członkiem komisji z tytułu przysposobienia, opieki
        lub kurateli,
    6)  brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w którym kandydat do szkoły doktorskiej
        lub kandydat na jego promotora byli obwinieni,
    7)  zachodzą inne obiektywne okoliczności mogące rodzić uzasadnione obawy co do zachowania
        bezstronności i obiektywności przy ocenianiu kandydata.
3.  Członek komisji rekrutacyjnej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego ocenie
    oraz na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad komisji.
4.  Przedstawiciel doktorantów, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 podlega ponadto wyłączeniu
    od oceny kandydata, jeżeli jego opiekun naukowy lub promotor planuje podjąć się obowiązków
    promotora lub promotora pomocniczego kandydata.
5.  Przepisy ust. 2 pkt 1-2 nie znajdują zastosowania przy ocenie kandydatów, o których mowa
    w § 11.
 
Rozdział 3. Postępowanie kwalifikacyjne
§ 4
Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
1)  zarejestrowała się w terminie, w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej
    IRK;
rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
    wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze dyscypliny szkoły
    doktorskiej,
2)  wniosła opłatę rekrutacyjną, za przeprowadzenie postepowania konkursowego na wybrane
    dyscypliny naukowe, w wysokości ustalanej przez Rektora,
3)  legitymuje się tytułem zawodowym magistra, magistra inżynieria lub równorzędnym uzyskanym
    na podstawie odrębnych przepisów, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu ogłoszenia
    listy doktorantów przyjętych do szkoły doktorskiej będzie się nim legitymowała, lub jest
    beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 318 ust. 2 ustawy z dnia
    3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą
    jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem,
    który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.
 
§ 5
1.  Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe.
2.  Pierwszy etap polega na sprawdzeniu kompletności i zgodności formalnej przedstawionych
    dokumentów, ocenie i wycenie średniej ocen z przebiegu studiów, oraz oceniana jest pisemna
    wersja projektu badawczego, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone są osoby, które w pierwszym
    etapie postępowania otrzymały minimum 50% maksymalnej liczby punktów z postepowania,
    o którym mowa w ust. 2.
4.  Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego obejmuje ocenę dorobku naukowego kandydata
    opisanego w podaniu o przyjęcie do szkoły doktorskiej oraz ocenę rozmowy kwalifikacyjnej,
    z uwzględnieniem ust. 7 i  § 6 ust. 6 pkt 2.
5.  Warunkiem wpisania kandydata na listę osób kwalifikowanych do przyjęcia do szkoły doktorskiej
    jest uzyskanie minimum 51 punktów z całości postepowania kwalifikacyjnego.
6.  Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w ramach ustalonego limitu miejsc.
7.  W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę wyłącznie aktywność naukowa kandydata
    z okresu pięciu lat kalendarzowych poprzedzających ostatni dzień składania wniosków o przyjęcie
    do szkoły doktorskiej. W przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi
    przedkładając komisji rekrutacyjnej akt urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa
    lata na każde dziecko.
8.  Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2 i 4 oraz § 6 ust. 3, jest przeprowadzane
    przez 3-osobowe zespoły kwalifikacyjne powołane przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
    składające się z członków komisji konkursowej reprezentujących dziedzinę nauki, w ramach
    której znajduje się deklarowana przez kandydata dyscyplina naukowa,
9.  Rozmowa kwalifikacyjna lub jej część prowadzona jest w języku angielskim.
10.  W uzasadnionych przypadkach, postępowanie kwalifikacyjne może być prowadzone na odległość
      z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych.
11.  W przypadku, gdy o przyjęcie do szkoły doktorskiej ubiega się osoba niepełnosprawna, zespół
      kwalifikacyjny w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej, na wniosek kandydata
      może zastosować inny tryb postępowania, o którym mowa w § 6 ust. 5 i w § 6 ust. 6 pkt 2,
      uwzględniając stopień niepełnosprawności oraz specyfikę danej dyscypliny naukowej.
 
§ 6
1.  Poszczególnym elementom oceny kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, o których mowa
    w § 5, przyznaje się wartość punktową.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania
    w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi - 100.
2.  W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2 ocenie
    i wycenie punktowej podlega:
    1)  średnia ocen z przebiegu studiów (bez oceny z dyplomu) po zaokrągleniu do jednego miejsca
        po przecinku (do 10 punktów) według następującej wyceny:
        a)  średnia ocen ≤ 3,9 – 0 punktów,
        b)  średnia ocen 4,0 – 1 punkt,
        c)  średnia ocen 4,1 – 2 punkty,
        d)  średnia ocen 4,2 – 3 punkty,
        e)  średnia ocen 4,3 – 4 punkty,
        f)   średnia ocen 4,4 – 5 punktów,
        g)  średnia ocen 4,5 – 6 punktów,
        h)  średnia ocen 4,6 – 7 punktów,
         i)  średnia ocen 4,7 – 8 punktów,
        j)   średnia ocen 4,8 – 9 punktów,
        k)  średnia ocen ≥ 4,9 - 10 punktów,
z zastrzeżeniem ust. 3 - 4,
    2)  ocena projektu badawczego (do 20 punktów), w tym:
        a)  nowatorski charakter badań (do 10 punktów),
        b)  osadzenie projektu w odniesieniu do najnowszej literatury (do 4 punktów),
        c)  adekwatność i nowoczesność proponowanych metod badawczych (do 6 punktów).
3.  W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym
    za granicą, § 6 ust. 2 pkt 1 nie dotyczy, natomiast wynik studiów ustala się na podstawie wyniku
    rozmowy kwalifikacyjnej z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej, w zakresie której będzie
    realizowane kształcenie w szkole doktorskiej, z uwzględnieniem ust. 6 pkt 2 i punktacji
    określonej w ust. 6 ust. 2 pkt 1.
4.  Beneficjentowi programu „Diamentowy Grant”, legitymującemu się dyplomem ukończenia
    studiów wyższych, za wynik studiów przyznaje się 10 punktów.
5.  Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w ust. 3 oceniania jest w skali 2-5 za każde z trzech
    pytań. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej uzyskany na poziomie poniżej średniej ocen 3,0 wyklucza
    kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
6.  W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 4, ocenie i punktacji
    podlega:
    1)  dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (maksymalnie 30 punktów), w tym:
        a)  kierowanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych – 8 punktów
            (do 2 projektów),
        b)  udział w projekcie badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych potwierdzony
            autorstwem/współautorstwem publikacji powstałej w ramach projektu - 4 punkty
            (do 2 projektów),
        c)  autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach znajdujących się w aktualnie
            obowiązującym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji
            międzynarodowych – 4 punkty jako pierwszy autor, 2 punkty jako współautor
            (do 8 punktów),
        d)  autorstwo/współautorstwo monografii z aktualnie obowiązującego wykazu wydawnictw
            publikujących recenzowane monografie naukowe – 4 punkty jako pierwszy autor, 2 punkty
            jako współautor (do 8 punktów),
        e)  autorstwo/współautorstwo publikacji w recenzowanych czasopismach nie ujętych
            w aktualnie obowiązującym wykazie czasopism naukowych, o których mowa w pkt 1 lit c)
            - 1 punkt jako pierwszy autor/0,5 punktu jako współautor (do 3 punktów),
        f)   aktywny udział w konferencjach naukowych (wygłoszenie referatu, prezentacja posteru)
            po 1 punkcie za każdy udział (do 3 punktów),
        g)  udział w stażach związanych z działalnością naukową (do 8 punktów): 
                 -  staż krajowy (do 4 punktów), w tym trwający co najmniej 2 tygodnie i nie dłuższy niż
               2 miesiące – 2 punkty, trwający co najmniej 2 miesiące – 4 punkty,
                 -   staż zagraniczny (do 8 punktów), w tym: trwający co najmniej 2 tygodnie i nie dłuższy
                niż 2 miesiące – 3 punkty, trwający co najmniej 2 miesiące – 8 punktów,
         h)  potwierdzone publikacją lub abstraktem udział w pracy koła naukowego – 2 punkty.
    2)  rozmowa kwalifikacyjna:
        a)  trwająca 5-10 minut i przedstawiona w języku angielskim prezentacja założeń projektu
            będącego przedmiotem pracy doktorskiej (do 10 punktów),
        b)  wiedza merytoryczna, poprawność językowa oraz umiejętność analizy dostępnej literatury
            w zakresie podjętej problematyki badawczej (do 30 punktów).
 
§ 7
1.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej jest złożenie kompletu wymaganych
    dokumentów.
2.  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
    1)  podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej na formularzu dostępnym w systemie IRK,
    2)  kserokopię dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego
        stopnia lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie,
        że dyplom lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera
        zostanie dostarczone do dnia określonego zgodnie z § 17; w przypadku niedostarczenia
        dyplomu lub zaświadczenia w wyznaczonym terminie dyrektor odmawia przyjęcia kandydata
        do szkoły doktorskiej; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status
        absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
        – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia; w przypadku kandydatów
        ubiegających się o przyjęcie do szkoły doktorskiej w naukach teologicznych wymagany jest
        dodatkowo dyplom licencjata z teologii (licentiatus in theologia), (oryginał dyplomu
        do wglądu)
    3) dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
        magisterskich – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez Uniwersytet,
        w systemie IRK,
    4)  dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
        posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
        programu „Diamentowy Grant”),
    5)  dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy
        Grant” w oryginale lub jego uwierzytelniona kopia (dotyczy kandydatów – beneficjentów
        programu „Diamentowy Grant”),
    6)  zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom wraz z suplementem do dyplomu lub inny
        dokument ukończenia studiów za granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem
        ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie
        z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych
        za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie zwolniony na podstawie
        tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy
        międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
        drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia
        studiów w szkole doktorskiej w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących
        się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą),
    7)  dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie o znajomości języka
        angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole doktorskiej,
    8)  opis wstępnej propozycji projektu badawczego (maksymalnie 1500 słów bez wliczania
        bibliografii), zawierający następujące elementy: tytuł, słowa kluczowe, cel/problem badawczy,
        znaczenie proponowanych badań, metodykę badań, koncepcję i plan badań oraz wstępną
        bibliografię, przedstawiony w języku polskim lub angielskim,
    9)  oświadczenie osoby proponowanej do pełnienia roli promotora o podjęciu opieki promotorskiej
        w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie doktorantów, dla których
        pozostaje wyznaczonym promotorem,
  10)  oświadczenia osoby proponowanej do pełnienia roli promotora oraz dziekana Wydziału
        (na którym jest zatrudniona osoba proponowana do pełnienia roli promotora) i ewentualnie
        innego dysponenta środków finansowych o zapewnieniu środków na realizację badań
        związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz innych aktywności naukowych
        wynikających z regulaminu szkoły doktorskiej, jeśli kandydat zostanie przyjęty do szkoły
        doktorskiej.
  11)  fotografię w formie papierowej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
        dowodów osobistych;
  12)  fotografię w formacie JPG zgodną z wymaganiami stosowanym przy wydawaniu dowodów
        osobistych należy wgrać do systemu IRK,
  13)  Skany materiałów potwierdzających wskazaną w podaniu aktywność naukową.
3.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
    dokumenty:
    1)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby i następstw
        nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
        Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
        Zdrowia (oryginał lub kopia poświadczona przez Uniwersytet) - po przyjęciu do szkoły
        doktorskiej,
    2)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego.
4.  Dokumenty składa wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły doktorskiej. Informacje o aktywności
    naukowej nieznajdujące potwierdzenia w umieszczonych materiałach nie są uwzględniane przez
    zespoły kwalifikacyjne przy ocenie kandydatów.
5.  Jeżeli w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły doktorskiej była orzeczona
    kara dyscyplinarna lub został on skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
    jest zobowiązany zamieścić o tym informację w dokumencie wymienionym w ust. 2 pkt 1.
 
§ 8
1.  Wszystkie dane osobowe podane przez kandydatów są przetwarzane i przechowywane dla
    potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie.
2.  W przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów dane wykorzystane przy rekrutacji
    zostaną przeniesione do systemów informatycznych Uniwersytetu, w tym w szczególności
    do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) i będą przetwarzane zgodnie z innymi
    obowiązującymi przepisami do celów organizacji i zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu
    kształcenia.
 
§ 9
W aktach sprawy dokumentuje się oceny cząstkowe, które przyznano kandydatowi za poszczególne wskazane przez niego przejawy aktywności naukowej, projekt badawczy oraz za oceniane elementy rozmowy kwalifikacyjnej.
 
§ 10
1.  Uniwersytet umożliwia przyjęcie do szkoły doktorskiej poza limitem miejsc w ramach rekrutacji
    uzupełniającej, kandydatów posiadających status:
    1)  kierowników projektów w ramach programów badawczych wskazanych w zarządzeniu Rektora,
        pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego z projektu przez okres
        co najmniej 24 miesięcy kształcenia w szkole doktorskiej;
    2)  wykonawców lub osoby zrekrutowane do realizacji projektów w ramach programów
        badawczych wskazanych w zarządzeniu Rektora, pod warunkiem zapewnienia finansowania
        stypendium doktoranckiego z projektu przez okres co najmniej 24 miesięcy kształcenia
        w szkole doktorskiej;
    3)  innych osób na podstawie umów pomiędzy Uniwersytetem, a innymi podmiotami,
        pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego, w tym w ramach
        umów, o których mowa w art. 185 ust. 2 Ustawy.
2.  Do osób, o których mowa w ust. 1, przepis § 5 ust. 5 stosuje się.
3.  Rektor zarządzeniem ustala listę programów badawczych, o których mowa w ust. 1,
    mając na uwadze wiodące programy zewnętrzne.
 
§ 11
1.  Kierownicy projektów badawczych, przedstawiają na piśmie komisji rekrutacyjnej
    zapotrzebowanie na liczbę osób, informację o profilu pożądanego kandydata oraz zakładany
    czas udziału w projekcie zgodnie z zatwierdzonymi warunkami projektu. Przewidywany udział
    kandydata w projekcie nie może być krótszy niż 24 miesiące od momentu rozpoczęcia kształcenia
    w szkole doktorskiej. Dopuszcza się również rekrutację osób już wykonujących zadania
    w realizowanych na Uniwersytecie projektach naukowych.
2.  Z wykorzystaniem informacji, o których mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna ogłasza
    niezwłocznie konkurs na dodatkowe miejsce w szkole doktorskiej, określając zasady konkursu,
    w tym wymagania konkursowe oraz tryb i termin składania zgłoszeń, nie krótszy niż 14 dni
    od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Uniwersytetu. Na podane
    zasady konkursu przysługuje skarga do Rektora, przy czym nie dalej niż do dnia upływu terminu
    składania zgłoszeń. Rektor może unieważnić konkurs i nakazać jego powtórne przeprowadzenie
    według poprawionych zasad.
3.  Zespół kwalifikacyjny w terminie 30 dni od upływu terminu składania zgłoszeń przeprowadza
    postępowanie kwalifikacyjne w związku z konkursem, o którym mowa w ust. 2. Przepisy § 5-6
    stosuje się odpowiednio. W  posiedzeniu zespołu kwalifikacyjnego uczestniczy kierownik projektu
    badawczego bez prawa do oceny. Kandydaci wpisani na listę doktorantów w ramach tego
    postępowania kwalifikacyjnego rozpoczynają kształcenie niezwłocznie po zakończeniu tego
    postępowania.
 
§ 12
1.  Uwzględniając rekomendacje zespołów kwalifikacyjnych sformułowane w postępowaniu
    kwalifikacyjnym, komisja
rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów z postępowania
    rekrutacyjnego. Lista rankingowa określa kolejność wpisania na listę doktorantów szkoły
    doktorskiej w ramach limitu miejsc w danej dyscyplinie.
2.  Na liście rankingowej zamieszcza się:
    1)  imiona i nazwiska kandydatów;
    2)  liczbę punktów przyznanych za każdy element oceny;
    3)  wynik końcowy oceny kandydatów wyrażony w punktach;
    4)  oznaczenie czy kandydat został zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów szkoły
        doktorskiej.
3.  Listę rankingową podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany
    dokonywane na liście rankingowej po jej podpisaniu powinny zawierać uzasadnienie i być
    potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.
4.  Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje osobiste konto
    rejestracyjne w systemie IRK.
5.  Listę rankingową, o której mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna przekazuje Rektorowi oraz
    ogłasza niezwłocznie przez opublikowanie na stronie internetowej Uniwersytetu. Lista rankingowa
    zawiera oznaczenie daty ogłoszenia.
6.  Kandydat, który zauważy oczywiste omyłki w ogłoszonej liście rankingowej, zgłasza je w ciągu
    trzech dni od daty jej ogłoszenia komisji rekrutacyjnej, która niezwłocznie dokonuje ich
    sprostowania. Sprostowanie zostaje odnotowane w protokole. Po sprostowaniu ust. 5 stosuje się
    odpowiednio.
 
Rozdział 4. Wpis na listę doktorantów,
wydanie decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej
§ 13
Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów szkoły doktorskiej po dostarczeniu przez niego niezwłocznie, nie później niż do dnia określonego zgodnie z § 17 oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w szkole doktorskiej, do której został przyjęty.
 
§ 14
1.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej wpisuje kandydatów na listę doktorantów szkoły
    doktorskiej w kolejności ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym dla danej dyscypliny
    naukowej, w ramach limitu miejsc przeznaczonego dla tej dyscypliny.
2.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów co ostatnia osoba wpisana na listę
    doktorantów szkoły doktorskiej w ramach danej dyscypliny przez więcej niż jednego kandydata
    - wszyscy ci kandydaci zostają wpisani na listę doktorantów szkoły doktorskiej w ramach tej
    dyscypliny. Przed wpisaniem tych osób przewodniczący komisji rekrutacyjnej zwraca się do
    Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu określonego dla danej rekrutacji.
3.  Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc w ramach danej dyscypliny
    szkoły doktorskiej, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście
    doktorantów przyjętych do szkoły doktorskiej, osoby te zostają zakwalifikowane do wpisania
    na listę doktorantów w ramach danej dyscypliny szkoły doktorskiej z zachowaniem kolejności
    wynikającej z liczby uzyskanych punktów, o czym niezwłocznie otrzymują informacje. Przepis
    ust. 2 i § 13 stosuje się odpowiednio, przy czym brakujące dokumenty kandydat jest
    zobowiązany złożyć w terminie siedmiu dni od dnia przekazania informacji o tym obowiązku.
4.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ogłasza listę osób przyjętych do szkoły doktorskiej
    niezwłocznie po wypełnieniu limitu miejsc przez kandydatów wpisanych na listę doktorantów
    szkoły doktorskiej, w terminie określonym zgodnie z § 17.
5.  Listę, o której mowa w ust. 4, przewodniczący komisji rekrutacyjnej aktualizuje o osoby,
    o których mowa w ust. 3, według stanu na dzień 30 września danego roku kalendarzowego.
6.  Ostateczną listę osób przyjętych do szkoły doktorskiej ogłasza się niezwłocznie przez jej
    publikację na stronie internetowej Uniwersytetu.
 
§ 15
W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego wpisanie na listę doktorantów następuje na podstawie decyzji administracyjnej o przyjęciu kandydata do szkoły doktorskiej wydawanej, na wniosek komisji rekrutacyjnej, przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.
 
§ 16
1.  Informację o wpisaniu na listę doktorantów szkoły doktorskiej, decyzję administracyjną, o której
    mowa w § 15 ust. 3 oraz decyzję o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej doręcza się
    kandydatowi na zasadach ogólnych. Dodatkowo przewodniczący komisji rekrutacyjnej ogłasza
    listę osób wpisanych na listę doktorantów szkoły doktorskiej przez jej opublikowanie na stronie
    internetowej Uniwersytetu oraz przekazuje ją Rektorowi.
2.  Decyzję o odmowie przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej podpisuje przewodniczący komisji
    rekrutacyjnej.
3.  Od decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej kandydatowi przysługuje wniosek
    o ponowne rozpatrzenie sprawy.  Wniosek należy złożyć do Rektora w terminie 14 dni od
    otrzymania decyzji.
4.  Uwzględnienie przez Rektora wniosku, o którym mowa w ust. 3 w całości skutkuje wydaniem
    decyzji administracyjnej o uchyleniu decyzji o odmowie przyjęcia kandydata do szkoły
    doktorskiej i umorzeniem postępowania administracyjnego w sprawie tej odmowy, a następnie
    wpisaniem kandydata na listę doktorantów szkoły doktorskiej. Przepis § 15 ust. 3 stosuje się
    odpowiednio. W sytuacji wypełnienia limitu miejsc, przewodniczący komisji rekrutacyjnej zwraca
    się do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu określonego dla danej
    dyscypliny.
5.  Decyzja Rektora jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu
    Administracyjnego w Olsztynie.
 
§ 17
Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego w danym roku akademickim do szkoły doktorskiej określa Rektor w drodze decyzji.
 
§ 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor  
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2021
Data publikacji:
01.03.2021 18:07
Data aktualizacji:
01.03.2021 18:54
Liczba wyświetleń:
775
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw58_2021.pdf700.1 KB
ZalUchw58_2021.pdf64.39 KB