Nr 65 z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie

UCHWAŁA Nr 65
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 lutego 2021 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy ul. Oczapowskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 8 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 1/4
obr. 111 oraz nr 37/5 i 34 obr. 152 m. Olsztyn, oznaczonych w załączniku do niniejszej uchwały, objętych księgami wieczystymi o numerach KW OL1O/00035934/3, OL1O/00035929/5 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z.o.o. z siedzibą w Tarnowie.  
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:
  1)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia
      na niej w przyszłości gazociągu średniego ciśnienia z PE o średnicy dn 63 mm i łącznej długości
      100,1 m, 
  2)  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
      w pkt 1, po ich posadowieniu,
  3)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
      konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy sieci, o której mowa
      w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników
      PSG oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi PSG się posługuje się w związku
      z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 3030,00 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści złotych) netto powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM - rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.02.2021
Data publikacji:
02.03.2021 12:35
Data aktualizacji:
02.03.2021 12:35
Liczba wyświetleń:
487
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw65_2021.pdf72.29 KB
ZalUchw65_2021.pdf172.62 KB