Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie

 
DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA i ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
 ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.).
 
Kandydat przystępujący do konkursu powinien ponadto posiadać:
·   stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych (prawa),
·   tytuł zawodowy magistra prawa, zwieńczający ukończenie uniwersyteckich studiów prawniczych,
·   dorobek publikacyjny w zakresie prawa administracyjnego oraz aktywny i udokumentowany udział
   w  konferencjach dydaktycznych lub naukowych z tego zakresu, co najmniej na poziomie
   wymagań kwalifikacyjnych, określonych w Załączniku nr 4 (Tabela 3a) do Statutu Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 494 Senatu
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
·   zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych w zakresie prawa administracyjnego
   oraz zdolność aktywnego włączenia się w zespołowe prace badawcze z zakresu nauk prawnych,
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa,
·   umiejętność prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi
   w Uniwersytecie

·   bardzo dobrą znajomość języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość
   języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).
 
Mile widziane:
·   doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,
·   doświadczenie w pozyskiwaniu projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych.
·   dobra znajomość drugiego języka obcego.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
·   Podanie o zatrudnienie  (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie),
·   Życiorys,
·   Kwestionariusz osobowy (BIP UWM),
·   Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego,
·   Wykaz dorobku publikacyjnego oraz potwierdzonego aktywnego udziału w konferencjach
   dydaktycznych lub naukowych
,
·   Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
·   Deklaracja złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie
   podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
   o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz 85, z późn. zm.),
·   Deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N,
·   Deklaracja o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej,
·   Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
   (nie dotyczy pracowników UWM),
·   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 Polityki Bezpieczeństwa Informacji
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącej załącznik do Zarządzenia
   Nr 36/2018 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 roku (BIP UWM).
 
Informacje:
·   Zgłoszenia na konkurs należy składać w Kancelarii Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul.
Obitza 1, 10-725 Olsztyn, pok. 10, w terminie
   do 06 kwietnia 2021r.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
·   Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4 680 - 5100 zł.
·   Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu składania
   dokumentów.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Prawa i Administracji
Wytworzył:
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.03.2021
Data publikacji:
02.03.2021 14:06
Data aktualizacji:
26.04.2021 07:53
Liczba wyświetleń:
902
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyniki_konkurs_adiunkt_KPAiNoB.pdf140.41 KB