UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI TECHNOLOGA W INSTYTUCIE INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA

 
UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI TECHNOLOGA
 W INSTYTUCIE INŻYNIERII I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
 
Miejsce pracy: Olsztyn, Wydział Geoinżynierii/Katedra Inżynierii Środowiska/Instytut Inżynierii
                      i Ochrony Środowiska
 
Czas pracy: umowa o pracę, wymiar zatrudnienia: 0,68 etatu
 
Stanowisko utworzone na potrzeby realizacji projektu pt: Opracowanie technologii precyzyjnego oczyszczania ścieków z bezglebowej uprawy pomidorów z wykorzystaniem elektrobiologicznego reaktora hybrydowego LIDER/4/0019/L-10/18/NCBR/2019 finansowanego przez NCBR  w ramach konkursu LIDER IX
– Umowa nr LIDER/4/0019/L-10/18/NCBR/2019.
Zatrudnienie na okres 19 miesięcy (w tym 3 miesięczny okres próbny). Przewidywany okres zatrudnienia
1.04.2021 – 31.10.2022 r.
 
ZAKRES PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKÓW obejmuje m.in.:
 • Prace techniczne związane z obsługą stanowiska reaktora elektrobiologicznego (EBR).
 • Sprawdzanie urządzeń kontrolno-pomiarowych, ich kalibracja.
 • Wprowadzanie ścieków do reaktora, opróżnianie reaktora, pobór próbek.
 • Wykonywanie analiz fizyczno-chemicznych ścieków i powstających osadów.
 • Przygotowanie zestawień otrzymanych wyników badań.
 • Udział w przygotowaniu wspólnych publikacji naukowych.
 • Rozpowszechnianie wyników projektu.
 • Informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, nieprawidłowościach związanych
  z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
 • Znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż.
 • Znajomość i przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych przepisów obowiązujących w Uniwersytecie.
WYMAGANIA:
 1. Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w zakresie nauk biologicznych/technicznych (biotechnologia, biologia, ochrona środowiska, inżynieria środowiska).
 2. Posiadanie statusu doktoranta (na polskiej uczelni) w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo
  i energetyka
 3. Znajomość zagadnień związanych z:
  - analizą fizyczno-chemiczną ścieków oraz osadów komunalnych i przemysłowych w zakresie:
     stężenia azotu amonowego, azotanów, azotynów, azotu całkowitego, ortofosforanów, fosforu
     całkowitego, całkowitego węgla, ogólnego węgla organicznego, suchej masy całkowitej, suchej masy
     organicznej, pozostałości po prażeniu;
  - wykonywania pomiarów przy użyciu spektrofotometrów UV-VIS oraz sond tlenowych, pH, EC
     oraz potencjału oksydoredukcyjnego.
 4. Doświadczenie w przygotowaniu publikacji naukowych poparte autorstwem lub współautorstwem
  w minimum 2 opublikowanych artykułach naukowych w czasopismach wycenionych na co najmniej 
  100 pkt zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.
  w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz
  z przypisaną liczbą punktów.
 5. Doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z zakresu procesów oczyszczania ścieków
 6. Umiejętność biegłej obsługi programu MS Office.
 7. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i motywacja do pracy badawczej.
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
 1. CV
 2. skan dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich
 3. skan dokumentu potwierdzającego posiadanie statusu doktoranta,
 4. kopię pierwszych stron publikacji naukowych.
 5. Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”,
 
w Dziale Kadr UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2 pokój 8 w opisanej kopercie z imieniem, nazwiskiem oraz stanowiskiem i właściwą jednostką, w której odbywa się rekrutacja lub w wersji elektronicznej na adres: rekrutacja_kadry@uwm.edu.pl.
 
Termin składania dokumentów upływa 10.03.2021 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia
o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.03.2021
Data publikacji:
03.03.2021 12:59
Data aktualizacji:
03.03.2021 13:00
Liczba wyświetleń:
696
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument