Konkurs na stanowisko profesora uczelni (stanowisko badawczo – dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego – dyscyplina nauki o zdrowiu

 
DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni (stanowisko badawczo – dydaktyczne)
w Katedrze Ratownictwa Medycznego – dyscyplina nauki o zdrowiu
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·   tytuł naukowy profesora nauk medycznych/nauk o zdrowiu lub stopień naukowy doktora habilitowanego
   nauk medycznych/nauk o zdrowiu
,
·   tytuł zawodowy i uprawnienia ratownika medycznego,
·   udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania
   kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego
   w Olsztynie,
·   kierowanie polskimi i/lub zagranicznymi projektami badawczymi,
·   odbyte staże, stypendia i szkolenia zagraniczne,
·   kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·   doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·   biegła znajomość języka angielskiego,
·   umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2.  życiorys,
3.  kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.  odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i/lub stopnia doktora
    habilitowanego,
5.  odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
6.  kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
7.  zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych
    UWM w Olsztynie,
8.  wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9.  informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela
    (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
10.   oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia
      do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
      (BIP UWM - „baza dokumentów”),
12.  oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
      z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
13.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium
   Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
   w terminie do dnia 10 kwietnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2021 r.   
·    Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni zawiera się w przedziale:  5321-6500 zł brutto.
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·    Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.03.2021
Data publikacji:
10.03.2021 15:45
Data aktualizacji:
07.05.2021 09:47
Liczba wyświetleń:
685
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UNIEWAZNIENIE_profesor_KRM.pdf175.66 KB