Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Analizy Zespolonej

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs 

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Analizy Zespolonej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
·   stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka (lub równorzędny),
·   dorobek naukowy z zakresu analizy matematycznej,
·   umiejętność programowania,
·   biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
2.   życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności badawczo-
    dydaktycznej i organizacyjnej
,
3.   kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
4.   odpis dyplomu doktorskiego w dyscyplinie matematyka (lub równorzędny),
5.   informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
    adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka
    (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a)
http://bip.uwm.edu.pl/node/6598  ,
6.   deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
7.   deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
    w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
9.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
10.  zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji
     http://bip.uwm.edu.pl/node/969  .
 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).
Wynagrodzenie zasadniczym brutto dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale
4680 - 5100,- zł
Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni
od dnia zakończenia konkursu.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Matematyki i Informatyki
Wytworzył:
prof. dr hab. Adam Doliwa - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.03.2021
Data publikacji:
11.03.2021 15:59
Data aktualizacji:
22.04.2021 20:31
Liczba wyświetleń:
677
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
wyn_konk_adBD_KAZ.pdf194.12 KB