Konkurs na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

                                                                          
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
  
Kryteria kwalifikacyjne
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra  inżyniera uzyskanego na kierunku zootechnika
  lub pokrewnym, wskazana specjalność związana z żywieniem zwierząt;
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu 
  UWM w Olsztynie, tab. 5a (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku) [ link
 • ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem
  zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
 • posiadanie wiedzy i umiejętności w zakresie żywienia zwierząt i paszoznawstwa;
 • potwierdzony udział w projektach naukowych;
 • znajomość pracy laboratoryjnej (analiza podstawowa, chromatografia cieczowa, gazowa, znajomość technik molekularnych);
 • znajomość języka angielskiego i polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
  dydaktycznych;
 • znajomość pakietu MS Office i sprawne posługiwanie się platformami e-learningowymi;
 • umiejętność pracy w zespole i ze studentami (komunikatywność, uprzejmość).
 
Wykaz dokumentów
 
 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
 • Życiorys (CV).
 • Kwestionariusz osobowy [ link ]
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Wykaz osiągnięć oraz dorobku naukowego.
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.
 • Informacja o spełnieniu wymogów zawartych w zał. nr 4 do Statutu UWM, tab. 5a.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ww. ustawy.
 • Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
  oraz zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach
  ww. dyscypliny.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
  określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
Informacje
 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 85).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3205 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia
  konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem
  jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii
  Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn,
  ul. Oczapowskiego 5,  w terminie do dnia 13.04.2021 r. 
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
  do
  30.04.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wytworzył:
prof. dr hab. Urszula Czarnik
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2021
Data publikacji:
12.03.2021 15:32
Data aktualizacji:
18.05.2021 07:50
Liczba wyświetleń:
776
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wynik-konkurs-asystent-bad.dyd-UWM.KŻZiP.pdf276.24 KB