Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Chirurgii

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Chirurgii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·     stopień naukowy doktora nauk medycznych,
·     tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii i/lub chirurgii dziecięcej,
·     udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
    wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko –
    Mazurskiego w Olsztynie,
·     kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·     doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·     znajomość języka angielskiego,
·     umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6.    zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków
     Obcych UWM w Olsztynie,
7.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
8.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
9.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
     (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·     Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego
    Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
    w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia
    30 kwietnia 2021 r.   
·     Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.
·     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
·     Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
    oferty.
·     Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
    w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
    i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).
                                                                                     

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.03.2021
Data publikacji:
15.03.2021 16:42
Data aktualizacji:
15.03.2021 16:43
Liczba wyświetleń:
500
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument