Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Anatomii Zwierząt

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Anatomii Zwierząt
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 478).
 
Kryteria kwalifikacyjne
-     posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie weterynaria,
-     udokumentowane osiągnięcia naukowe z zakresu anatomii zwierząt,
-     dorobek publikacyjny oraz inne aktywności, co najmniej na poziomie wymagań kwalifikacyjnych,
    określone
w Załączniku nr 4 (tabele 5Ai 5B) do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko
    -Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko
    -Mazurskiego w Olsztynie,
-     doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami z zakresu anatomii zwierząt,
-     znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
    dydaktycznych.
        
Wykaz dokumentów:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
2.  Życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej,
    organizacyjnej oraz kształceniu kadr naukowych.
3.  Odpis dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia doktora habilitowanego.
4.  Wykaz dorobku naukowego.
5.  Informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska
    profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie weterynaria
    (zgodnie z
załącznikiem 4 do Uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko -  Mazurskiego
    w Olsztynie).
6.  Deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
    http://bip.uwm.edu.pl/node/6335.
7.  Deklaracja złożenia oświadczenia upoważniającego do zaliczenia do liczby N pracowników
    prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie weterynaria 
    http://bip.uwm.edu.pl/node/6335. 
8.  Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
    o szkolnictwie wyższym i nauce.
9.  Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    art. 120 w/w ustawy.
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
     określonym w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969,.
11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
12. Kwestionariusz osobowy  http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Informacje:
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy 
   w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478).
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
   oferty.
·   Wynagrodzenie dla stanowiska profesora uczelni: 5321 zł  brutto.
·   Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie
   do dnia 19.04.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 22.04.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.03.2021
Data publikacji:
19.03.2021 14:26
Data aktualizacji:
29.04.2021 13:33
Liczba wyświetleń:
646
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Anatomia_profesor.pdf310.92 KB