Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Filozofii
 
 
Kandydaci powinni posiadać stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia o specjalności logika filozoficzna oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
·    autorstwo co najmniej 1 monografii naukowej,
·    w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 4 publikacje w czasopismach z list MNiSW
   lub monografie – łącznie o wartości co najmniej 40 pkt.
·    w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pełnienie funkcji kierownika lub wykonawcy co najmniej
   2 projektów badawczych, które uzyskały pozytywną ocenę.
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab.
    4a Statutu
 UWM) [ link ]
3.   Życiorys (CV)
4.   Kwestionariusz osobowy link ]
5.   Odpis dyplomu doktora
6.   Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.   Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
     pracy [ 
link ]
8.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.   Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacje:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyn;
  •  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 4680-4800 PLN.
Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,   
ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
do 31 maja 2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2021
Data publikacji:
30.03.2021 11:33
Data aktualizacji:
30.03.2021 11:33
Liczba wyświetleń:
643
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument