Konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filozofii

 
DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Filozofii
 
Kandydaci powinni posiadać stopień doktora habilitowanego w zakresie filozofii oraz ukończone studia teologiczne, kompetencje poparte doświadczeniem w kierowaniu czasopismem naukowym,
co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie dydaktyczne oraz spełniać wymagania kwalifikacyjne, wskazane w Załączniku nr 4 (tabela 4a) do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym posiadać:
1. Co najmniej 2 monografie,
2. W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku co najmniej 5 publikacji w czasopismach
    z list MNiSW lub
    monografie – łącznie o wartości co najmniej 60 pkt.,
3. W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku pełnić funkcję kierownika lub wykonawcy
    co najmniej 1 
projektu badawczego lub w aplikowaniu o projekt, pełnienie funkcji
    kierownika lub wykonawcy co 
najmniej 3 projektów badawczych, które uzyskały pozytywną
    ocenę,
4. Pełnienie funkcji opiekuna lub promotora lub promotora pomocniczego co najmniej 1 osoby
    przygotowującej rozprawę doktorską lub  recenzenta/członka komisji w co najmniej 2
    postępowaniach habilitacyjnych lub co najmniej 2 rozprawach doktorskich.
 
Wymagane dokumenty:
1.  Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.  Wykaz osiągnięć w pracy naukowej i organizacyjnej (zgodnie z załącznikiem 4, tab. 4a
    Statutu 
UWM) [ link ]
3.  Życiorys (CV)
4.  Kwestionariusz osobowy link ]
5.  Odpis dyplomu doktora habilitowanego
6.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.  Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem
    pracy [ 
link ]
8.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
    określonym w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.   Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478.);
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn;
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 5321-6700 PLN.
  • Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,  
    ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.  
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.03.2021
Data publikacji:
30.03.2021 11:52
Data aktualizacji:
30.03.2021 11:52
Liczba wyświetleń:
524
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument