Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Geodezji i Budownictwa w Katedrze Inżynierii Budowlanej

 
DZIEKAN WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII
UniwersytetU warmińsko-MazurskiEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Geodezji i Budownictwa
w Katedrze Inżynierii Budowlanej
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
 • Posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie budownictwa.
Ponadto:
 • wykazują się znajomością nowożytnego języka obcego i biegłą znajomością języka polskiego
  (dot. obcokrajowców),
 • wykazują się zainteresowaniami naukowymi w obszarze budownictwa (m.in. w zakresie eksperymentalnych
  i numerycznych badań dynamicznych konstrukcji, eksperymentalnych badań efektywności instalacji stosowanych w budownictwie energooszczędnym itp.) potwierdzonymi publikacjami naukowymi,
 • wykazują się znajomością oprogramowania wspierającego pracę inżyniera w zakresie projektowania obiektów budowlanych potwierdzoną certyfikatami lub zaświadczeniami.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Potwierdzona kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub równorzędnego.
 4. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia itp.)
 5. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 6. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej (
  http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe ).
 7. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych
  i organizacyjnych w perspektywie co najmniej pięciu lat – opracowanie
  w formie konspektu nie powinno przekraczać 2 stron
  formatu A4.
 8. Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (załącznik nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 1a) http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe
 9. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 11. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.),
 12. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.) w sprawie zaliczania
  do dyscypliny naukowej (
  http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe ).
 13. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe ).
 14. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (http://wg.uwm.edu.pl/postepowanie_konkursowe ).
 Informacje:
·      Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16,
     w terminie od 9 kwietnia do 10 maja 2021 roku w godz. 8.00-10.00.
·       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od upływu terminu składania dokumentów.
·       Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację Kandydata przed Komisją Konkursową osiągnięć
     i planów, o których mowa w pkt 7 i 8 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji
     Konkursowej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
·       Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta wynosi 3 205 zł brutto.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
      z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 478, ze zm.).
·        Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
      bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania konkursowego.
·        Konkurs ma charakter jednoetapowy.
·        Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Wszystkie dokumenty powinny być podpisane przez Kandydata

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.04.2021
Data publikacji:
08.04.2021 13:22
Data aktualizacji:
24.05.2021 14:46
Liczba wyświetleń:
759
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
informacja_o_wyniku_konkursu_Marlena_Jurczak.pdf51.54 KB