Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Lingwistyki Stosowanej

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN
WYDZIAŁU HUMANISTYCZNEGO
UNIWERSYTETU  WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  W  OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Lingwistyki Stosowanej
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:
·   stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,
·   dorobek naukowy w zakresie językoznawstwa; w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku
   co najmniej: a) 4 publikacje w czasopiśmie popularnonaukowym lub b) 2 publikacje
   w czasopiśmie z list MNiSW lub c) 1 skrypt lub d) 2 rozdziały w monografii wieloautorskiej,
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauczania angielskiego języka
   specjalistycznego.
Wymagane dokumenty:
1.   Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie
2.   Wykaz osiągnięć w pracy naukowej, organizacyjnej i dydaktycznej (zgodnie z załącznikiem 4,
     tab. 4a Statutu UWM)
link ]
3.    Życiorys (CV)
4.    Kwestionariusz osobowy link ]
5.    Odpis dyplomu magistra
6.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
7.    Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     [ 
link ]
8.    Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
     w ogłoszeniu o konkursie [ 
link ]
9.    Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza UWM)
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
 
Informacja:
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu
    art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478);
·    Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
    bez podania przyczyn;
·    Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·    Wynagrodzenie dla stanowiska wymienionego w konkursie kształtuje się w przedziale 3300-4000 PLN.
·    Zgłoszenia  udziału  w  konkursie  należy  składać  w  Dziekanacie  Wydziału  Humanistycznego,   
    ul. K. Obitza 1 , 10-725 Olsztyn, w terminie do 9 maja 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
    do 31 maja 2021 r.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Humanistyczny
Wytworzył:
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.04.2021
Data publikacji:
09.04.2021 08:08
Data aktualizacji:
28.05.2021 14:44
Liczba wyświetleń:
704
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
asystent_KLS.pdf211.56 KB