Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
 
Kryteria kwalifikacyjne:
·  tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
·  spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu  UWM w Olsztynie,
  tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku),
·  prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
·  doświadczenie zawodowe w Inspekcji Weterynaryjnej, ze szczególnym uwzględnieniem
  bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.
·  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
·  znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,
·  znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
   dydaktycznych,
 
Wykaz dokumentów:
1.    Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie.
2.    Życiorys (CV).
3.    Kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
4.    Odpis dyplomu ukończenia studiów.
5.    Wykaz dorobku naukowego.
6.    Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
7.    Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców
     – polskiego.
8.    Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
9.   Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia do liczby
     pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.
10. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
     o szkolnictwie wyższym i nauce.
11. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     art. 120 w/w ustawy
12. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
     określonym w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Informacje:
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy 
  w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
· Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
· Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
  przez Rektora bez podania przyczyn.
· Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
  oferty.
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia
  12 maja 2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 maja 2021 r.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2021
Data publikacji:
12.04.2021 09:08
Data aktualizacji:
21.05.2021 07:59
Liczba wyświetleń:
610
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wet. Ochr. Zdr. Publ. asystent wynik konkursu.pdf310.09 KB