Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
 
Kryteria kwalifikacyjne:
·  stopień doktora w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria lub w dziedzinie
   i dyscyplinie nauki weterynaryjne,
·   prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
·   spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie,
   tab. 5a i 5b (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku)
·   doświadczenie kliniczne w obszarze rozrodu dużych zwierząt, w tym w szczególności
   związane z prowadzeniem rozrodu stad,
·   doświadczenie i umiejętności kliniczne w diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób bydła,
·   znajomość technik badań ultrasonograficznych,
·   ukończone szkolenie dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem
   zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych,
·   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
·   znajomość pakietu MS Office i umiejętność posługiwania się platformami e-learningowymi,
·   znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć
   dydaktycznych,
 
Wykaz dokumentów:
1.  Podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie.
2.  Życiorys (CV).
3.  Kwestionariusz osobowy.
4.  Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.
5.  Wykaz osiągnięć oraz dorobku naukowego.
6.  Informacja Kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
    (zawartych w załączniku nr 4 do Statutu UWM w Olsztynie, tabela 5a).
7.  Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia).
8.  Deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie weterynaria oraz zaliczenia
    do liczby pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny.
9.  Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
    o szkolnictwie wyższym i nauce.
10. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
     art. 120 w/w ustawy.
11. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
     określonym w ogłoszeniu o konkursie
http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://bip.uwm.edu.pl/node/969.
 
Informacje:
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy 
   w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 478).
·   Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta: 4 680 PLN.
·   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
   przez Rektora bez podania przyczyn.
·   Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
   oferty.
·    Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14,
    w terminie do 12 maja 2021 r.- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 maja 2021 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2021
Data publikacji:
12.04.2021 09:20
Data aktualizacji:
21.05.2021 07:58
Liczba wyświetleń:
617
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Rozród adiunkt wynik konkursu.pdf310.3 KB