Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne) w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego

 
DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (stanowisko dydaktyczne)
w Katedrze Psychologii i Socjologii Zdrowia oraz Zdrowia Publicznego
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·   tytuł zawodowy magistra,
·   praktyczne doświadczenie zawodowe jako diagnosta laboratoryjny (min. 5 lat),
·   ukończony z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów
   Laboratoryjnych,
·   udokumentowany proces rozwoju zawodowego (ukończone kursy i szkolenia związane z praktyką
   laboratoryjną),
·   udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać
   wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko–
   Mazurskiego w Olsztynie,
·   kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·   doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·   znajomość języka angielskiego,
·   umiejętność pracy w zespole.
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.    podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2.    życiorys,
3.    kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4.    kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.    kopia dokumentów potwierdzających rozwój zawodowy (dyplom uzyskania tytułu specjalisty;
     certyfikaty, zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń),
6.    informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
     - tabela (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
7.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     (BIP UWM - „baza dokumentów”),
8.    oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120
     ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
     poz. 85),
9.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
Informacje:
·       Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego
     Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c,
     w terminie do dnia 12 maja 2021 r.
     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 maja 2021 r.
·       Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205-3500 zł brutto.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
     przez Rektora bez podania przyczyn.
·       Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego
     oferty.
·       Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
     w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
     (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2021
Data publikacji:
12.04.2021 20:33
Data aktualizacji:
12.04.2021 20:52
Liczba wyświetleń:
580
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument