Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa

 
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa
 
Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko adiunkta powinni spełniać warunki określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (t.j. Dz.U. 2021 r.
poz. 478) oraz w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Uchwała Nr 494 Senatu UWM z dnia 21 maja 2019 roku).
 
  Kryteria kwalifikacyjne
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub doktora w dziedzinie nauk rolniczych
  w dyscyplinie zootechnika i rybactwo lub weterynaria,
 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w załączniku nr 4 do Statutu UWM 
  w Olsztynie, tab. 5a [
  link] ,
 • dorobek naukowy z zakresu żywienia drobiu, opublikowany w wysoko punktowanych czasopismach z listy JCR,
 • znajomość  praktycznych problemów współczesnego drobiarstwa,
 • przebyte szkolenia (certyfikat), zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk oraz staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystaniem zwierząt
  do celów naukowych lub edukacyjnych, uprawniające do uczestniczenia i/lub prowadzenia doświadczeń na zwierzętach,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • znajomość pakietu MS Office i sprawne posługiwanie się platformami e-learningowymi,
 • znajomość programu STATISTICA lub innych programów stosowanych w analizie danych liczbowych, służących do opracowywaniu wyników badań na zwierzętach lub materiale badawczym pochodzenia zwierzęcego,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • znajomość języka angielskiego i języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,
 • umiejętność pracy w zespole i ze studentami.
Wykaz dokumentów:
 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kształcenia UWM w Olsztynie,
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy [ link ],
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora / doktora habilitowanego,
 •  
 • informacja o spełnieniu wymogów zawartych w zał. nr 4 do Statutu UWM, tab. 5a.,
 • wykaz osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych i organizacyjnych,
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
  ww. ustawy,
 • deklaracja prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie zootechnika i rybactwo oraz deklaracja zaliczenia do pracowników prowadzących działalność naukową w ramach ww. dyscypliny (liczba „N”),
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta [ link ],
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ].
Informacje
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
  art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021 r.
  poz. 478).
 • Wynagrodzenie na stanowisku adiunkta: 4680 - 5000 zł brutto.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5,  
  w terminie do dnia 14.05.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14.06.2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wytworzył:
prof. dr hab. Urszula Czarnik - dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.04.2021
Data publikacji:
13.04.2021 13:38
Data aktualizacji:
29.06.2021 07:56
Liczba wyświetleń:
690
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Wynik konkursu-adiunkt badawczo-dydaktyczny-WBZ-KDiP.pdf269.59 KB