KONKURS na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Mechatroniki

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 

 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
O G Ł A S Z A   K O N K U R S
na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Mechatroniki
z wynagrodzeniem zasadniczym brutto 5 321 zł
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 478)
oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:
·   posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechatronika, Mechanika
   i Budowa Maszyn, Fizyka lub pokrewnym oraz uzyskany stopień doktora habilitowanego
   w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych lub dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych;
·   posiadają predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
·   wykazują biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego
   lub niemieckiego umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych;
·   posiadają umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.
 
Dodatkowym atutem przy zatrudnieniu jest:
·   dorobek naukowy w obszarze inżynierii mechanicznej;
·   umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii
   mechanicznej;
·   doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych.
 
Zgłoszenie powinno zawierać:
·   podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
·   życiorys,
·   kwestionariusz osobowy,
·   dyplom stopnia doktora habilitowanego,
·   deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje,
   że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
   o szkolnictwie wyższymi nauce,
·   deklarację upoważniającą do zaliczenia do liczby N,
·   pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela 
   akademickiego,
·   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora
   uczelni badawczo-dydaktycznego,
·   pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza
   Uniwersytetu, którzy podjęli pracę),
·   zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Ponadto:
- UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania
   przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego,
- niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
   art.120 Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
   z 2021 r. poz. 478).
Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy
ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.
Termin składania podań upływa z dniem 19 maja 2021 r.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Technicznych
Wytworzył:
prof. dr hab. inż. Adam Lipiński
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.04.2021
Data publikacji:
19.04.2021 12:12
Data aktualizacji:
29.06.2021 12:32
Liczba wyświetleń:
700
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Informacja o wyniku konkursu.pdf218.66 KB