Konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne) w Katedrze Ratownictwa Medycznego – dyscyplina nauki medyczne

 
DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Ratownictwa Medycznego – dyscyplina nauki medyczne
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
·  stopień naukowy doktora,
·  wykształcenie związane z ratownictwem medycznym, wychowaniem fizycznym i fizjoterapią,
·  praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie ratownika medycznego oraz uprawnienia
   do wykonywania zawodu,
·  udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania
   kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
·  odbyte staże, kursy i szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego,
·  kierowanie polskimi i/lub zagranicznymi projektami badawczymi,
·  kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
·  doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
·  biegła znajomość języka angielskiego,
·  umiejętność pracy w zespole.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kształcenia),
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
4. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
5. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
6. zaświadczenie dotyczące znajomości języka angielskiego wystawione przez Studium Języków Obcych UWM
    w Olsztynie,
7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich - tabela
    (strona internetowa SZP – „oferty pracy” – „dokumenty do pobrania”),
8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
9. deklaracja o reprezentowanej dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz deklaracja upoważniająca
    do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową,
10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku adiunkta
      (BIP UWM - „baza dokumentów”),
11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy
      z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
 
Informacje:
·  Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum
   Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 20 maja 2021 r.
   Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 czerwca 2021 r.   
·  Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale:  4680-5000 zł brutto.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora
   bez podania przyczyn.
·  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
·  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120
    ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85).
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wytworzył:
dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.04.2021
Data publikacji:
20.04.2021 14:04
Data aktualizacji:
07.05.2021 09:51
Liczba wyświetleń:
535
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
UNIEWAZNIENIE_ADIUNKT_KRM.pdf175.72 KB